امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۳ رمضان ۱۴۴۲
 • اذان صبح: ۰۵:۰۷
 • طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵
 • اذان ظهر: ۱۳:۰۵
 • غروب آفتاب: ۱۹:۳۶
 • اذان مغرب: ۱۹:۵۴
 • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۱
 • امام جعفر صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است .
+-
بازدید: ۹۱۴۵۶
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری

در صورتیکه در معامله بین دو طرف قرارداد دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد، امر مذکور اماره‌ای بر صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین است.

رای دادگاه بدوی:

در خصوص داخواست تقدیمی خانم الف با وکالت آقای ب به طرفیت آقای ج و خانم د با وکالت آقای ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷۶ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاریه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولا مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیا هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاریه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاریه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ به موکل ابلاغ شده. ثالثا یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می‌باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی‌باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاریه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضع دعوی جزء مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می‌باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می‌تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می‌رسد خوانده ردیف اول به‌صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می‌باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده. در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستندا به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی‌اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر:

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. و خانم ر.د. با وکالت ش.پ. به‌طرفیت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری صلح‌نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظرخواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظرخوانده) محرز است و علی‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن‌گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی‌مابین تجدیدنظرخواهان‌ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی‌باشد. بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می‌باشد. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان خودمانی:

در پرونده فوق همانطور که ملاحظه می فرمایید،‌آقا اردشیر ۲ سال بود که با همسرش مشکل داشت و نهایتا به لج و لجبازی منجر شد. مهریه سودابه خانم ۶۶ سکه تمام بهار آزادی بود که دراجرای ثبت آنها را به اجرا گذاشت. آقا اردشیر هم وقتی ماجرا را فهمید آپارتمانی را که داشت به نام مادرش کرد… وقتی وکیل سودابه خانم در دادگاه شکایت نمود گفت پولی بابت این صلحی که صورت گرفته، پرداخت نشده است. وکیل آقا اردشیر از طرف دیگر گفت که مادرش با وکالت بلاعزلی که داشته می‌توانسته ملک را به نام خودش منتقل کند. مضافا اینکه اردشیر قبل از اطلاع از اینکه مهریه به اجرا گذاشته شده است،‌ آپارتمان را به نام مادرش منتقل نموده است!!! در نهایت دادگاه مرحله نخستین اینگونه رای داد که صرف‌نظر از اینکه ابلاغ چه زمانی انجام شده است و آیا منزل از مستنیات دین و بدهی هست یا خیر،‌ مهم این است که انتقال آپارتمان در زمان دعوای زوجین بوده است. همچنین پولی بابت خانه رد و بدل نشده است. بنابراین سند رسمی که درباره صلح آپارتمان و انتقال آن به مادر اردشیر صادر شده است، باطل است و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله سودابه خانم هم باید پرداخت شود. دادگاه مرحله تجدیدنظر هم رای را تایید نمود و تصریح کرد که نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری بودن معامله است.

 لازم است بدانیم که طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اگر کسی برای اینکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند، معامله صوری انجام دهد (یا همان مشقی خودمان!) آن قرارداد باطل است،‌چون اصلا اراده و قصد درستی برای بستن آن قرارداد وجود نداشته است.

250 پاسخ به “دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری”

 1. هابیل امراهی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۴زمین زراعی ذخیره به مساحت۵ هکتار
  تصرف نمودم در سال ۱۳۵۸موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک ازاداره جهادکشاورزی بنام خودم اخذنمودم و برادر بنده اینجانب را تهدید می کند که زمین مال پدرمان است ومی خواهد از اینجانب شکایت بکند و زمین را ازدست اینجانب بگیرد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و عرض ادب
   ممنونیم سایت مهداد را که متعلق به خودتان است برای پرسش سوالتان انتخاب نمودید.
   تمام اسناد و مدارک مربوط به زمین را در جلسه رسیدگی به همراه داشته باشید. همچنین می توانید تصاویر اسناد را هم در پرونده قرار دهید. البته برخی اسناد را خود دادگاه از شما مطالبه می کند. ادعای برادر شما هم بدون دلیل به نتیجه نخواهدرسید. بنابراین ادعای بی اساس و بی مبنا در محاکم راهی به جایی نمی برد. شما هم نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه باشید.

 2. ساسان گفت:

  با سلام چندین سال قبل ملکی با قیمت ۲۰۰ میلیون طبق مبایعه نامه پدرم به من واگذار کرد و در این مبایعه نامه هیچ ثمنی پرداخت نشد چون در طول زمان کم کم بدون رسید به پدرم پرداخت میکردم و مدرکی جز شاهد ندارم و پدرم در مبایعه نامه اقرار کرده تمام ثمن معامله پرداخت شده و هیچ طلبی ندارم امضا کرده و دو شاهد هم این مبایعه نامه رو امضا کرده اکنون بنده در این خانه ۳ سال هست که ساکن حالا پدرم دادخواست ادعای صوری بودن مبایعه نامه رو داده سند رسمی بنامم نمیزند آیا ادعای صوری بودن آنها قبول هست

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با عرض سلام و احترام .
   بسیار ممنون که سایت مهداد را انتخاب نمودید.
   در مورد سوال شما لازم به ذکر است که باید دلایل انعقاد قرارداد بین شما و پدرتان را در دادگاه ارائه نمایید . مثلا اقساطی که به ایشان پرداخت نمودید را اگر فیش و یا رسیدی دارید و یا شماره حسابی که به ایشان منتقل شده است و یا شهودی که دارید… با استفاده از این دلایل می توانید غیر صورتی بودن قرارداد خود را ثابت نمایید. البته اصل بر صحت قرارداد است و اثبات خلاف آن با مدعی است.
   صبر بفرمایید که رای قطعی در مورد صوری‌نبودن قرارداد صادر شود و سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمایید.
   با سپاس از اینکه با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه هستید.

 3. محمد گفت:

  سلام من ی ملکی سال ۹۱به ارزش نهصد میلیون خریدم با مبایعه نامه واز دست چک برادرم چک دادم چون برادرم به من بدهکار بود و برادرم هم با کسی که من ملک رو ازش خریدم مراوده مالی داشت چک ها رو برادرم یکی یکی گرفته و بحاش از طلبش کم کرده و پول هم بهش داده و من حتی این ملک‌چون زمین کشاورزی بوده ومن در آن ساخت و ساز کردم جهاد از من سال نود و دو شکایت کرده و من حکم برائت گرفتم وهنوز در تجدید نظر هست ولی مالک قبلی در ملک ساخت و ساز کرده و از ملک فروخته الان هم ادعا میکنه معامله صوری بوده است.من چطور میتونم ثابت کنم که دروغ میگوید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و سپاس از همراهی شما با سایت مهداد
   جسارتا کدام معامله را مدعی شده که صوری است؟ اگر معامله شما را می گوید که با مبایعه نامه و پرداخت پول زمین،شهود و …امکان اثبات خلاف آن هست.
   نگران نباشید.
   با سایت خودتان همراه باشید

 4. امین گفت:

  سلام و عرض ادب
  خواستم سوالی از محضرتان بپرسم و ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  براساس یه قراردادی بنام مشارکت مدنی بازرگانی میان بانک تنظیم شده است و بانک در همان روز واریز به حساب شریک، وام را بعنوان تسویه بدهی وام های قبلی برداشت نموده است
  با چند نفر وکیل صحبت کردیم متاسفانه هرکس یه نظری دارد
  در پیرینت حساب هم کاملا مشخص است که تاریخ واریز و دریافت مجدد از سوی بانک یه روز بوده و به اصطلاح وکلای حقوقی عملا شراکت صورت نگرفته است
  آیا میتوان به استناد صوری بودن درخواست ابطال قرارداد را نمود؟
  آیا پیرنت بانکو نهایتا تایید کارشناس رسمی مبنی بر اینکه عملا پول تحت عنوان وام مسارکت در اختیار شریک قرار داده نشده از شرایط باطل بودن قرارداد است و یا صوری بودن.
  خیلی خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   پرونده ای که می فرمایید بسیاری از ابعادش مبهم است….
   لازم به ذکر است اثبات معامله فضولی بسیار سخت است و چندانکار راحتی نمی باشد.
   اگر اثبات شود معامله باطل خواهد بود.
   ممنون از همراهی تان

 5. امید گفت:

  با سلام من ۴ سال پیش ۱هکتار زمین خریدم به مبلغ ۸۰میلیون تومان پول فروشنده رانقدآ دادم در نزد بنگاه چون خودش اصرار کرد الان رفته از من نزول شکایت کرده هم قولنامه و وکالت زده چون پارتی داره دادگاه پرونده را اون اینرو میکنه یه چیزی پیدا کنه و من کلی شاهد و شهود دارم به نظر چکار کنم

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   ممنون که ما را انتخاب نمودید.
   تمام ادله ای که دارید را در دادگاه ارائه نمایید. به عبارتی اسناد و مدارک را تحویل دهید. شهود را نزد قاضی حاضر نمایید و …
   نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با ما همراه باشید

 6. حسین موسوی نسب گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۴۶ ۹هکتار زمین زراعی ذخیره را خودم تصرف نمودم و زمین موصوف اون زمان دارای دیم و تپه مانند بود واینجانب خاک زمین زراعی را با دستگاه لودر برداشته وبه سطح آبادانی رسانده ام در سال ۱۳۵۰از اداره کشاورزی دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب وخاک بنام خودم اخذنمودم ودر سال ۱۳۵۰ درخواست سند به اداره کشاورزی ارائه نمودم ولی اما از آن زمان تابه حال اداره کشاورزی معرفی نامه در خصوص اخذ سند به اینجانب نداده است که اینجانب بتوانم از طریق اداره ثبت اسناد برای زمین زراعی ذخیره تصرفی سند اخذ نمایم وزمین زراعی ذخیره موصوف فاقد سندرسمی میباشداینجانب ازسال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۹۷ زمین زراعی ذخیره راکشت و برداشت می نمایم توضیح براینکه حدود ۳روز است که برادر اینجانب مدعی است ومی گوید من از شما شکایت می کنم که زمین زراعی ذخیره شما مال پدرمان است وحتی برادر اینجانب به اینجانب گفت ۴ نفر شهود به دادگاه ارائه می نمایم تا دادگاه زمین زراعی ذخیره را ازدست اینجانب خلعید بکند آیا برادر اینجانب می تواندباارائه ۴نفر شهود به دادسرا زمین زراعی ذخیره اینجانب راخلعید بکند ویانه ضمنا دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک زمین بنام خودم است آیا دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک دردادگاه به عنوان مالکیت زمین زراعی ذخیره محسوب می شود ویانه لطفا اینجانب را راهنمایی کنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   با توجه به فرض سوال
   شما هم تصرفات چندين ساله دارید و هم مداركى كه ذكر كرده اید.
   لذا دلايل قوى دارید و محکمه پسند.
   اما در هر حال جزييات در پرونده مى باشد وتصميم گيرنده قاضى.
   با ما همراه باشید

 7. هابیل شبستری گفت:

  سلام آقای مهداد
  آدرس دفتر وکالت شما در کدام شهرستان است

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم.
   وقت بخیر
   مهداد نه آقا هست و نه خانم.
   سایت متعلق به قوه قضاییه است
   با سپاس از همراهی شما

 8. اسماعیل محمدنسب گفت:

  حدود یک ماه پیش عموی بنده در تماس تلفنی همراه به من گفت که من را زیر ماشین لهت میکنم تا بمیری و بروی داخل قبرستان وبعدش هم به من گفت که هرکجای خیابان ببینمت با چاقو شکمت را پاره پاره می کنم به مدت ۱۵ دقیقه در تماس تلفنی همراه عموی من گفت که من ومی کشه من هم در تماس تلفنی همراه صدای عموی خودم را ضبط نمودم وسی دی صدای ضبط شده تماس تلفنی
  من از عموی خودم شکایت تهدید به قتل به دادگاه عمومی شکایت ارائه کردم
  تهدید به قتل چند ماه حبس و زندان دارد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اولا که ایشان فامیل و برادر پدرتان هستند. پس تا حد امکان ایشان را ببخشید.
   ثانیا تهدید صورت گرفته که طبق ماده ۶۶۹ به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
   با ما همراه باشید

 9. بهزاد قلیزاده گفت:

  پدر اینجانب به علت بیسواد بودن خواندن ونوشتن ندارد حدود یکسال پیش عموی اینجانب با ۲ نفر از برادراینجانب وباهمدستی مشاور املاک همگی همدست شده اند و سر پدر اینجانب را کلا ه گذاشته اند ومشاور املاک یک مبایعه نامه نوشته که پدراینجانب

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سوالتان ناقص آمده. باید ادله کافی در دادگاه ارائه بفرمایید که پدرتان اراده قرارداد بستن را نداشته و نمی خواسته فروش ملکی را انجام دهد و باید تقاضای ابطال مبایعه نامه را نمایید.
   با سپاس از همراهی شما

 10. بهزاد قلیزاده گفت:

  پدر اینجانب به علت بیسواد بودن خواندن ونوشتن ندارد حدود ۷سال پیش عموی اینجانب با ۲ نفر از برادراینجانب وباهمدستی مشاور املاک همگی همدست شده اند و سر پدر اینجانب را کلا ه گذاشته اند ومشاور املاک یک مبایعه نامه با کد رهگیری نوشته است که پدراینجانب زمین زراعی ذخیره خودش که فاقد سند بوده و۳هکتارزمین زراعی خودش رابه مبلغ چهل و پنج میلیون وپانصد هزار تومان به عموی اینجانب فروخته است ودو تا از برادراینجانب زیر مبایعه نامه رابه عنوان شاهد امضا کردند در حالی که عموی اینجانب هیچ گونه پولی به پدر اینجانب پرداخت نکرده است ومشاور املاک در مبایعه نامه نوشته که پول به صورت نقدی پرداخت شده است باقیمانده ثمن ندارد و پدر اینجانب می تواند از عموی اینجانب و۲ تا از برادراینجانب واز مشاور املاک به دادگاه به جرم کلاهبرداری شکایت بکند و شکایت بطلان مبایعه نامه را کندوپدر اینجانب زمین زراعی ذخیره را از طریق قانونی از دست عموی اینجانب بگیرد ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 11. بهنام علیپور گفت:

  آیا پسری که پدرش بیمار و یابیسواد باشد پسری که با همدست بشود و مشاور املاک یک مبایعه نامه بنویسد که پدر۳ هکتار از زمین زراعی ذخیره خودش رابه قیمت چهل و پنج میلیون وپانصد هزار تومان به پسر ش واگذار کرده است در حالی که پسر هیچ گونه پولی به پدرش پرداخت نکرده باشد و بعدا پدر آن پسره از پسر خود به جرم کلاهبرداری به دادگاه شکایت بکند پدر می توان آن مبایعه نامه را باطل کند و زمین را ازدست پسرش باز گرداند

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   بله. با اثبات اینکه تقلب صورت گرفته و با دلایل کافی امکان پذیر است.
   با سپاس از همراهی شما

  • قربان جعفرزاده گفت:

   سلام خسته نباشین پدر من هم مشابه همین یک مبایعه نامه سوری به یک برادرم داده بدون این که ریالی ازش بگیره ولی در مبایعه نامه نوشته شده ۸۰۰م نقدا پرداخت شده و پدرم با میل خودش این کارو کرده که دیگر وراث فردا روز ادعایی نداشته باشن و نتوانن حق خود را مطالبه کنن
   حالا سوال من اینه که ما چگونه می‌توانیم شکایت کرده و صوری بودن این معامله رو ثابت بکنیم
   ممنون میشم پاسخ بدین

   • کارشناس سایت مهداد گفت:

    با سلام

    اثبات صوری‌بودن قرارداد مانند اثبات هر ادعای دیگری، نیاز به ارائه‌ی دلیل و مدرک معتبر دارد؛ مثلاً معرفی شاهد، ارائه‌ی دست‌نوشته‌ی دیگری که نشان دهد آن قرارداد صوری بوده است و … . در برخی موارد، قرائن خود قرارداد نیز می‌تواند به اثبات این ادعا کمک کند؛ مثلاً این‌که آیا پولی در واقع ردوبدل شده است یا خیر، این‌که این قرارداد چرا به‌صورت صوری منعقد شده است و آیا آن هدفی که از تنظیم قرارداد صوری مدنظر بوده، محقق شده است یا خیر و …

 12. هادی آقاپور گفت:

  از پلیس اطلاعات سپاه به کجا می توان شکایت کرد

 13. سجاد علمی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۲ مامور توزیع آب کانال شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی بودم و اینجانب در اون زمان ۵هکتار زمین زراعی ذخیره دیم وتپه تصرف نمودم و خاک زمین زراعی ذخیره را با دستگاه لودر برداشته وبه سطح آبادانی رسانده ام و اینجانب در سال ۱۳۵۷ موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم و حتی از شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی کارت آبیاری هم به نام خودم اخذنمودم حالا بعد ازگذشت چندین سال اداره جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی از اینجانب به دادگاه شکایت کرده است که کارمند دولت حق ندارد زمین زراعی ذخیره تصرف بکند اداره جهاد کشاورزی می خواهد زمین زراعی را برای همیشه ازدست اینجانب خلعید بکندلطفا اینجانب را راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام وتبريك سال نو
   جهاد آيا به قانون خاصى اشاره واستناد كرده است يا خير ؟
   اگر قانون خاصى در رابطه با ادعاى جهاد باشد كه كارى نمى شود كرد و حرف جهاد قانونى است
   وإلا با توجه به سوابق احيا و تصرفات حق با شما مى باشد.
   با سپاس از همراهی شما

 14. حسن قاسمی وند گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۴۸زمین زراعی ذخیره به مساحت ۱۰هکتار تصرف نمودم ودر سال ۱۳۶۷ موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم توضیح براینکه همسایه بغلی ام که ۱۲ هکتار زمین زراعی با سند قطعی به مورخه .۱۰.۲۰ ۱۳۴۴زمین موصوف را وزارت کشاورزی به همسایه بغلی ام واگذار کرده است حدود یک سال می شود که همسایه بغلی ام سد مرزی زمین اینجانب رابا تراکتور شخم زدن و۱ هکتار از زمین زراعی من رابه زمین خودش مختلط کرده است وهمسایه بغلی الکی ادعا می کند که زمین ۱هکتار متعلق به زمین خودش است ضمنا زمین زراعی ذخیره اینجانب فاقد سند می باشد اینجانب با دفتر چه نهاده های کشاورزی ۱۰ هکتار می توانم از همسایه بغلی ام به دادگاه شکایت بکنم و زمین ۱هکتار را از دست همسایه بغلی ام بگیرم ویانه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   تمام دلایل خود را در دادگاه ارائه دهید. این مواردی که فرمودید در حد اماره قضایی است و قاضی محترم خود به ارزیابی آنها می پردازد و تصمیم گیری نهایی با اوست.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 15. علی راستگو گفت:

  اینجانب در مورخه ۹۷.۱۲.۲۹ ساعت ۷عصر در داخل بازارپیاده روی می کردم درهمان لحظه مامور اطلاعات سپاه جلوی اینجانب را گرفت واینجانب را بی دلیل دستگیر کرده وبه اطلاعات سپاه بردند ودر داخل با مشت و لگد اینجانب را کتک کاری نمودند اینجانب از ناحیه بدن زخمی و صدمه دیده ام و بعدا اینجانب را به دادسرا فرستادند تادر دادسرای عمومی قاضی کشیک از بنده تعهد گرفت واینجانب را آزاد کرد بنده می توانم بدون شهود از مامور اطلاعات سپاه به دادسرای نظامی شکایت بکنم و یانه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   با تبریک سال جدید تمام ادله ای که دارید را باید در داسرای نظامی ارائه دهید. باید آثار جرم مثل ضرب و جرح و … باقی مانده باشد وگرنه احراز جرم به راحتی نخواهد بود…
   با ما همراه باشید

 16. محسن فرجام گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۵۳زمین زراعی ذخیره به مساحت ۸هکتار تصرف نمودم و زمین موصوف فاقد سند است اینجانب در سال ۱۳۶۷موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم و همسایه بغلی ام که ۱۲هکتار زمین زراعی که درسال ۱۳۴۴ اصلاحات ارضی بهش واگذار کرده است و حدود یک هفته پیش همسایه بغلی ام با تراکتور سد مرزی زمین اینجانب ۱هکتار زمین زراعی ذخیره شخم زنی زمین اینجانب را به زمین خودش مختلط کرده است وادعا می کند که زمین زراعی ذخیره ۱هکتار متعلق به خودش است آیا اینجانب دردادگاه می توانم با دفترچه نهاده های کشاورزی ۱هکتار زمین زراعی ذخیره اینجانب را از دست همسایه بغلی ام بگیرم ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   تمام دلایل خود را در دادگاه ارائه دهید. این مواردی که فرمودید در حد اماره قضایی است و قاضی محترم خود به ارزیابی آنها می پردازد و تصمیم گیری نهایی با اوست.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 17. یوسف عبدلی گفت:

  از شرکت تراکتور سازی ایران به کجا می توانم شکایت بکنم شرکت تراکتور سازی ایران شرکت دولتی است ویا شرکت خصوصی خواهشمند است که اینجانب را راهنمایی کنید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   وقت بخیر
   عیدتان مبارک
   این شرکت خصوصی می باشد و برای طرح دعوای حقوقی دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا یکی از شعب آن که از آن شکایت دارید و برای طرح شکایت کیفری هم در دادسرای محل وقوع جرم می توانید شکایت خود را طرح نمایید.
   با ما همراه باشید.

 18. صابر اشرفی گفت:

  شرکت ایران خودرو شرکت دولتی است ویا شرکت خصوصی آیا ازشرکت ایران خودرو می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت بکنیم ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با عرض سلام مخاطب عزیز
   ایران خوردو هم شرکت سهامی عام است و می توانید در دادگاه حقوقی طرح دعوا بفرمایید.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 19. اکبردژآهنگ گفت:

  اینجانب دارای ۲برادر می باشم پدر اینجانب در زمان قید حیاط خودش ۶هکتار زمین زراعی نسق دار خودش را بدون نوشتن مبایعه نامه بنگاه ، در دفترخانه اسناد رسمی بصورت سند قطعی فقط بنام اینجانب زده است و حالا برادر اینجانب می خواهد از اینجانب به دادگاه شکایت بکندوزمین زراعی را ازدست اینجانب بگیرد و حتی برادر اینجانب ادعا می کند به اینجانب گفت که اون زمان پدر اینجانب بیسواد و بیماری افسردگی داشت که شما سر پدرم را کلاه گذاشتیداگربرادر اینجانب از اینجانب به دادگاه شکایت بکند دادگاه می تواندسند قطعی که بنام اینجانب زده شده است دادگاه می تواند آن سند قطعی را باطل کند و یا نه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اعیاد شعبانیه و سال جدید مبارک باشد.
   باید عرض کنم در صورتی سند رسمی قابل خدشه است که واقعا ادراک پدرتان در هنگام انتقال ملک دچار اختلال بوده و این مورد باید در دادگاه اثبات گردد. با اثبات این امر سند قابل ابطال است. اما صرف افسردگی و بیسوادی باعث ابطال نمی شود مگر اینکه واقعا ایرادی بر اراده پدرتان وارد نموده باشد. با ما همراه باشید.

 20. مینا حیدری گفت:

  با درود و سپاس
  پدرم در سال ۹۶ فوت نمودند
  برادرم و ۴ ورثه با دادن وکالتنامه توافق نمودند که من آپارتمان را به نام خودم بزنم
  این امر بعد از به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسر برادرم صورت گرفته و من هیچ گونه آگاهی ای نسبت به این موضوع نداشتم
  مبلغ سهم الارث برادرم ۱۷ میلیون تومان میشد که ۱۲ میلیون آن را برای چک های برگشتی برادرم پرداخت کردم و ۵ میلیون تومان هم به صورت دستی و در حضور شاهدین که افراد خانواده بودند به برادرم پرداخت نمودم و با او تسویه حساب نمودم.
  در ضمن چک های برگشتی موجود هستند و متعلق به سال ۹۰ میباشند
  الان هم سند آپارتمان ۴۳ متری به نام من شده است
  زن برادرم که پیش قسط مهریه اش را دریافت نموده و یک قسط از اقساط مهریه را هم دریافت کرده
  با مراجعه به دادسرا از من و برادرم به اتهام فرار از دین شکایت نموده است
  چگونه میتوانم در این پرونده پیروز شوم.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   دین شما که نبوده است. بنابراین شما در این پرونده سمتی ندارید.
   پس نگران نباشید. در مورد برادرتان هم باید تمام ابعاد پرونده بررسی شود تا قصد برادرتان احراز شود.
   سپاس از همراهی شما

 21. مینا حیدری گفت:

  ببخشید دوباره سوال میپرسم.
  من ۲ نگرانی دارم
  ۱_ ابطال سند آپارتمان و توقیف سهم برادرم و فروش آپارتمان در مزایده
  ۲_ محکوم شدن به زندان یا محکوم شدن به پرداخت هزینه های دادرسی و وکیل شاکی، به اتهام مشارکت در فرار از دین

 22. مینا حیدری گفت:

  سلام وقتتون بخیر باشه
  لطفا سوال بالا رو جواب میدهید؟

 23. بابک محبوبی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۶۹ یکدستگاه تراکتور ۲۸۵ از شرکت تراکتور سازی تبریز خریداری نمودم حدود یک ماه است که سندتراکتور را گم کردم آیا بنده می توانم حضوری به شرکت تراکتور سازی تبریز مراجعه بکنم و سند المثنی تراکتور را اخذنمایم ویانه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما

 24. ناصروظیفه گفت:

  پدر اینجانب حدود ۳سال پیش در زمان قید حیاط خودش بدون اطلاع مادرم وبرادرم وخواهرم خانه مسکونی خودرا با مبایعه نامه بنگاه به قیمت ۴۰۰میلیون تومان به اینجانب فروخته است ومن هیچ گونه پولی به پدر خود پرداخت نکرده ام در مبایعه نامه بنگاه نوشته که تمامی پول به صورت نقدی پرداخت شده است و باقیمانده ثمن ندارد ولی بنگاه دار هم مهر و امضا نموده است و شاهدی هم زیر مبایعه نامه را نیز امضا ننموده است اما سند مالکیت خانه مسکونی به نام اینجانب نیست و سند مالکیت خانه بنام پدرم است وپدر اینجانب هم حدود ۲ ماه پیش فوت شده است و حالا برادر و خواهر اینجانب به اینجانب می گویند که پدر مان بیسواد است وخواندن ونوشتن هم ندارد و شما سر پدرمان را کلاه گذاشتیدضمنا برادر و خواهر اینجانب می خواهند از اینجانب به دادگاه شکایت بکنند مبایعه نامه را ابطال بکنندوخانه را ازدست اینجانب بگیرندخواهشمند است که بنده را راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 25. هاشم پوری گفت:

  آیا شرکت ایران خودرو شرکت دولتی است ویا شرکت خصوصی؟

 26. ابوذر ضرغامی گفت:

  جواب سوال را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

 27. ایرج میری گفت:

  کدام شرکت ها دولتی هستند اسامی نام شرکت دولتی را ثبت کنید خیلی ممنونم از زحمات شما

 28. بابک محدثه گفت:

  آیا وزارت نیرو دولتی است لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

 29. احمد نصرتی گفت:

  یک زمینی بوده از مادرم فروخته شده که برای من مغازه و خانه بگیرد
  مغازه گرفتند اما سه دانگ وکالتی به مشکل خوردیم چون مادرم فوت کرد البته مشکل حل شد
  راجب خانه مادرم پول را داده بود به برادرم که خانه بگیرد اما بعد از ۵ سال خانه نگرفت و زمینی برای خود گرفته و من در خانه ای زندگی میکنم که با برادرم سه دانگ سه دانگ هست در زمان حیات قصد فروش خانه رو داشته به من اما بعد از فوت انکار میکند و من هم هیچ مدرکی ندارم برادر دیگرم خانه ای از پدرم در زمان حیات گرفته اما حالا فوت کرده پدر و مادرم ادعای ارث از خانه را دارد من باید چکار انجام بدم اگر با برادرم قولنامه بزنم صوری میشود چطور میتونم تبرعه شود

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   ببخشید ولی چندان سوال واضح نیست.
   اینکه مدرکی وجود ندارد کار شما را سخت می کند و نمی توانید به راحتی در دادگاه ادعای خود را اثبات نمایید. مرجع محترم قضایی هم مسلما علم غیب ندارد. بنابراین باید ادله محکمه‌پسند وجود داشته باشد.
   با ما همراه باشید.

 30. عوض داوری گفت:

  آیا دفترچه نهاده های کشاورزی زمین زراعی ذخیره در دادگاه به عنوان مالک زمین ارزش قانونی داردویانه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اینکه در حکم سند رسمی است به تشخیص دادگاه است. اینگونه اسناد اگر طریقه اخذشان قانونی باشد و مرجع صدور قانونی باشد سند رسمی است

 31. علی مهدوی گفت:

  اینجانب حدود یک سال پیش از شرکت ایران خودرو یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ نوخریداری نمودم و حدود ۵روز پیش سند مالکیت خودرووبرگ سبز و کارت شناسایی خودرو مفقود شده است بنده از چه طریقی می توانم سند مالکیت المثنی را اخذنمایم لطفا سریعتر جواب بدهید؟

 32. هابیل امراهپوری گفت:

  اینجانب حدود ۲سال پیش در دفترخانه اسناد رسمی سند مالکیت منزل مسکونی خودم رابه نام پسرم سند قطعی انتقال دادم وبه علت پشیمان شدن می خواهم به دادگاه شکایت ابطال سند مالکیت را ارائه بکنم و منزل مسکونی رااز دست پسرم بگیرم لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما

 33. هابیل امراهپوری گفت:

  لطفا جواب بالا را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

 34. هابیل امراهپوری گفت:

  سلام جواب بنده را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

 35. فرهاد مجیدی گفت:

  اینجانب حدود ۵ماه بدون نوشتن مبایعه نامه فروش در بنگاه سند مالکیت خانه مسکونی خودم را در دفترخانه اسناد رسمی به نام پسرم سند قطعی انتقال دادم وبه علت پیشیمان شدن می خواهم از طریق دادگاه شکایت بکنم و سند را باطل بکنم ویا پول منزل مسکونی رااز طریق دادگاه از پسرم می توانم پول را بگیرم ویا نه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سند رسمی است و با طیب خاطر چنین نمودید. بنابراین نمی شود مگر تدلیس یا فریب خود را اثبات نمایید.
   با سپاس از همراهی حضرتعالی

 36. فرهاد گفت:

  با سلام
  سال۹۳پدرم بنا به اضطراری که برایش پیش آمده بود مجبور شد مبلغ ۱۱۰میلیون از کسی نزول بگیره.طرف مقابل مجبورش کرد که قولنامه ای به صورت صوری امضا کنه که خونه اش را به صورت صوری بهش فروخته.مبلغ فروش خونه ۲۵۰میلیون تومان بوده که در واقع فقط ۱۱۰میلیونش وصول شده.توقولنامه هم نوشته شده ۱۴۰میلیون مابقی در مراحل مختلف تحویل پدرم شده.تا سال ۹۵هم مبلغ ۱۴۰میلیون تومان پدرم بهش داده و ازش رسید داره.الان طرف داره مدام ما را میپیچونه.ازش صدای ضبط شده داریم.الان به نظر شما شکایت فایده ای داره؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   طرح دعوای حقوقی در قالب اعلام بطلان قرارداد صوری و شکایت کیفری در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع برای شما وجود دارد.
   می توانید پیگیری بفرمایید.
   با ما همراهی باشید

 37. هابیل امرا گفت:

  اینجانب حدود یک هفته پیش از شخصی زمین زراعی به مساحت ۵هکتار به قیمت یک میلیارد تومان خریدم ودر بنگاه املاک مبایعه نامه با کد رهگیری نوشتیم و اینجانب تمام پول فروشنده رابه صورت نقدی پرداخت نمودم و فروشنده قرار شد فردا ی آن روز سند مالکیت زمین زراعی را در دفترخانه اسناد رسمی به نام اینجانب سند بزند ولی متاسفانه فردای آن روز فروشنده سند مالکیت زمین زراعی ۵هکتار را در دفتر خانه اسناد رسمی بنام پسرش سند قطعی انتقال داده است اینجانب از چه طریقی می توانم از فروشنده به دادگاه شکایت بکنم و سند قطعی که فروشنده بنام پسرش سند قطعی انتقال داده را اینجانب سند قطعی را می توانم در دادگاه باطل بکنم و یا نه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   در دادگاه حقوقی اول دعوای ابطال سند رسمی و اعلام بطلان معامله اول و سپس الزام به تنظیم.سند رسمی خود را مطرح نمایید.
   با ما همراه باشید

 38. حسن عباسی گفت:

  اینجانب حدود یکسال پیش در مورخه ۹۷.۳.۲ ۱۲هکتار زمین زراعی با مبایعه نامه در بنگاه به قیمت دومیلیارد وچهار صد میلیون تومان خریداری نمودم ودر بنگاه پول فروشنده رابه صورت نقدی پرداخت نمودم و در مبایعه نوشته شد بعد از گذشت یک روز سند زمین زراعی را فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی بصورت سند قطعی بنام اینجانب بزند ولی متاسفانه فردای آن روز اینجانب به فروشنده زنگ زدم که فروشنده در تماس تلفنی به اینجانب گفت که حدود ۳روز قبل از تاریخ نوشتن مبایعه نامه اینجانب بافروشنده و فروشنده از روی کلاهبرداری سند زمین زراعی را بنام شخص دیگری در دفترخانه اسناد رسمی سند قطعی انتقال داده است و حتی فروشنده در تماس تلفنی به اینجانب گفت که من فروشنده نه پول شما را پس می دهم ونه زمین زراعی ۱۲ هکتار را تحویل شما خریدار نمی دهم برو از من شکایت بکن .حالا اینجانب خریدار زمین زراعی از طریق دادگاه می توانم سند قطعی فروشنده که بنام شخص دیگری سند قطعی انتقال داده است را دادگاه می تواند سند قطعی اون شخص دیگری را ابطال بکند ویا نه.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   رویه محاکم متفاوت است. شما می توانید همزمان شکایت کیفری نمایید در مورد کلاهبرداری البته در صورتیکه ارکان آن محقق شده باشد.
   در مورد اعلام بطلان قرارداد نیز چندان جای امیدواری نیست….
   با ما همراه باشید

 39. ابوذر کیان گفت:

  از کارشناس دادگستری که رشته سیستم های حفاظتی و امنیتی است به کجا شکایت بکنم خواهشمند است که خیلی خیلی زود زود جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

 40. جواد گفت:

  سلام چند ماه پیش زمینی را خریداری کردم چون زمان تسویه حساب ۲ماه طول کشید ولی بعد از این به بنگاه برای اخذ قولنامه مراجعه کردم گفت که قولنامه گم شده و به من یک کپی دو تیکه از قولنامه با مهر بنگاه داد خواستم بپرسم این کپی قانونی هست یا نه؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   وقت بخیر
   هر چه سریع تر برای تنظیم سند رسمی درخواست دهید.
   با سپاس از همراهی حضرتعالی

 41. مصطفی گفت:

  سلام.
  بنده به علت بدهی به والدینم،منزلم روکه جزومستثنیات دین هست روسال ۹۶درقبال همان بدهی و نیز مبالغی که در طول چند ماه پرداخت شود به مادرم فروختم،همسرم خرداد۹۷از طریق ثبت اسناد مهرش رو اجرا گذاشت، و قبلش هم منزل رو ترک کرده بود،ولی چون منزل سند نداشت اتفاق خاصی نیفتاد،مادرم قصد فروش خانه رو کرد و با مراجعه به بنگاه گفتیم تاریخ مبایعه نامه رو سال ۹۶ بنویسن، بعد مادرم ملک رو فروخت، و بعدش همسرم از طریق شورا ۵ سکه از مهرش رو اجرا گذاشت، الان دادسرا گفته با توجه به اذعان بنگاه املاکی بر تنظیم مبایعه نامه نسبت به چند ماه قبل معامله به قصد فرار از دین بوده است، سال من اینه مگر مسکن جزو مستثنیات نیست؟ چطور میتونم ثابت کنم واقعا قبلا مسکن رو به مادرم فروختم؟ اگر نتونم اثبات کنم نتیجه چی میشه؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   تا قبل از صدور حکم قطعی بر محکومیت بدهکار معاملات انجام شده بلامانع و صحیح است.
   با ما همراه باشید

 42. هابیل همراهی گفت:

  آدرس دادگستری کل استان تهران بزرگ را خیلی سریع تر بنویسید

 43. علی مهدوی گفت:

  از قاضی دادسرای نظامی به کجا شکایت بکنم خواهشمند است که خیلی زود جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 44. مرتضی گفت:

  سلام بنده یک واحد آپارتمان از یک مجموعه در حال ساخت را پیش خرید کردم. ساختمان مشارکت در ساخت است و بنده از سهم سازنده خرید کردم والبته با اطلاع و امضا مالک زمین. حالا شخص دیگری از مالک و سازنده شکایتی کرده است و مدعی شده که سازنده قبلا واحد بنده را به ایشان فروخته. در دادگاه شخص سازنده مدعی شد که معامله صوری بوده و بابت پشتوانه مبالغی بوده که از آن شخص دریافت میکرده است و همچنین مالک زمین هم ادعا کرد که از معامله آنها بی اطلاع است و قولنامه را امضا نکرده. سوال این است که با توجه به اینکه تاریخ قولنامه آنها بر من مقدم است دادگاه چه رایی صادر میکند و احتمال دارد که آن قولنامه را فسخ نماید؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   با توجه به اینکه دو معامله با سند عادی انجام شده است، با احراز اینکه کدامیک از معاملات صوری است همان منتفی است و معامله دیگر با احراز شرایط آن صحیح است.
   با ما همراه باشید

 45. رضا گفت:

  با عرض سلام
  حدودا ۴ سالي ميشود كه پسر عمه بنده براي اينكه لودر و بيل مكانيكي اش دست همسرش نيافتد آنها را به نام پدر بنده كرد و حدود ۳۸ روز بعد همسرش درخواست طلاق و مهريه كرد ولي چون ماشين الات به نام پدر من بود شكايت كرد كه معامله صوري است راي دادگاه كيفري به نفع ما شد ولي آنها حقوقي شكايت كردند وگفته ميشور راي ۵۰به ۵۰ است و امكان دارد كه اگر آنها برنده شوند درخواست ضرر وزيان بكنند
  كه اگر اينطور شود پدر بنده فقط به خاطر كمك مال و اموالش را از دست ميدهد خواهش ميكنم راهنمايي كنيد كه ايا حقيقت دارد چون اصلا به پدر من مربوط نميشود ماشين آلات اصلا برايمان مهم نيست

 46. رضا گفت:

  سلام یعنی رای مشخص نیست به نفع چه کسی است
  اگر به ضرر پدر بنده باشد طرف مقابل میتواند ادعای خسارت کند؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم.
   بستگی به دلایل و مدارک طرفین دارد. الان بنده نمی توانم نظر قطعی دهم. این بستگی به نظر مقام محترم قضایی دارد که ادله شما را ارزیابی و نظر خویش را اعلام نماید.
   با ما همراه باشید

 47. علی عبدی گفت:

  اینجانب امروز ساعت ۹صبح به اداره جهاد کشاورزی مراجعه نمودم ودر داخل اداره کارمند به بنده توهین نمود بنده از کارمند اداره جهاد کشاورزی استان اردبیل شهرستان پارس آباد مغان به کجا شکایت بکنم خواهشمند است که بنده را راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   در دادسرای محل وقوع جرم اقدام به شکایت نمایید. آنها شما را راهنمایی می کنند.
   با ما همراه باشید

 48. محمدرضارستمی گفت:

  باسلام: اینجانب پارسال مردادماه آپارتمانی بارویت اصل سندرسمی ازخانمی خریدم وسند نیز به نام اینجانب تنظیم گردید وبه نامم شد بعداز ۶ماه فهمیدم که شوهرخانم از خانم شکایت کرده که من صوری بدون قصدواراده انشایی سند را به نام خانمم زدم که در دادگاه بدوی حکم به بطلان سند که به نام خانم زده شده بود گرفت ودرتجدید نظر به علت عدم استماع رد شد دوباره شوهر خانم این دفعه برا من هم طرح دعوی کرد که در جلسه اول به خاطر ضمانت بانکی سند دررهن بانک بود که جلسه دادگاه تمدید شد ازاین به بعد چه چوری از حق خودم دفاع کنم شاید به خاطر افزایش قیمتها زن وشوهر میخوان معامله را بر هم بزنن?

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   وقت بخیر
   به راحتی نمی توان سند رسمی را ابطال نمود و باید شرایط ابطال فراهم باشد. اگر اثبات شود معامله صوری بوده در مورد معامله دوم هم تصمیم گرفته می شود.وگرنه معامله صحیح خواهد بود.
   با ما همراه باشید

 49. پریسا محمدی گفت:

  سلام با تشکر از مطالب خوبتون
  من و همسرم حدود یکسال و نیم است بدلیل خیانت های پی در پی ایشان وارد پروسه ی زوج درمانی شده ایم و اکنون پس از گذشت یکسال ونیم تصمیم به جدایی داریم همسر بنده حدود ۴ماه پیش قبل از اینکه من تقاضای مهریه کنم اموال خود را به غیر انتقال داده است.آیا راهی وجود دارد که من بتوانم مهریه خود را اخذ کنم؟
  باتشکر

 50. لیلیا گفت:

  سلام من برای گرفتن وام جانبازی مبایعه نامه صوری نوشتم منزلم را به صورت صوری به شخصی فروختم و دوباره مبایعه نامه صوری دیگر به عنوان خریدار از همان شخص نوشتیم و مبلغی را بعنوان پیش خرید وام به آن شخص دادم ولی پشیمان شدم واز خرید وام منصرف شدم حالا نه فردا برا پس میده نه پولم را آیا با این قرارداد میتونه کلاه برداری کنه یانه درضمن سند ملک به او نداده ام چون صوری بود

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سریعا به دادگاه حقوقی برای ابطال معامله صوری مراجعه فرمایید. با ما همراه باشید

 51. hami گفت:

  سلام وقت بخیر
  بنده یک رسیدی که در ان من را ملزم به پرداخت ۴۵میلیون تومان میکرد امضا کردم البته در شرایط نامساعد و نا برابر یعنی من تنها در مقابل چند نفر و مجبور به امضا شدم.
  من قبول دارم که به اون طرف بدهکارم ولی نه این مبلغ
  الان اون شکایت کرده و من محکوم شدم.
  اگر ممکن هست راهنمایی فرمایید که من چطور میتونم حقم رو بگیرم و حرفم رو ثابت کنم.
  ایا امکان قسط بستن هست؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اگر ادله و یا شواهدی دارید حتما در دادگاه ارائه نمایید. حتی کوچک ترین مورد را هم به مرجع قضایی محترم ارائه نمایید تا بتواند واقع را احراز نماید.
   امکان قسط بندی هم هست در دادگاه. دادخواست اعسار هم می توانید مطرح فرمایید.

   با ما همراه باشید.

 52. حسام گفت:

  با سلام بنده بابت مهریه ملک دوم همسرم راتوقیف نمودم حالامیخواهد با ارایه قولنامه صوری به اسم خواهرش آن راخارج کند شش دانگ ملک به اسم شوهربنده میباشد وقبلن دودانگ به اسم خواهرش بوده ولی انتقال زده به اسم شوهربنده آیامیتونه ملک رااز دین دربیاورد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام مخاطب محترم
   به راحتی نمی توان قولنامه صوری را در مورد مال غیر منقول ارائه نمود.
   برخی هم اصلا برای غیرمنقول قولنامه را نمی پذیرند و فقط سند رسمی می پذیرند.
   با ما همراه باشید

 53. نسرین گفت:

  با سلام و خسته نباشید اینجانب مرداد پارسال ویلای نیمه کاره ی خود رو که حداقل در اون زمان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون قیمت داشت بصورت قولنامه به مبلغ ۳۵ میلیون به برادرم واگزار کردم به صورت صوری بدون پرداخت مبلغی بخاطر اینکه گفتن اگر به نام کس دیگه ای کنید جهاد کشاورزی اذیت نمیکنه حالا ایشون مدعی شده که ملک رو از من خریده میشه لطفا راهنمایی کنید که از چه طریقی اقدام کنم
  معامله صوری یا تصرف عدوانی ممنون میشم جوابم رو بدید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   از طریق دعوای حقوقی و معامله صوری و اعلام بطلان آن در دادگاه اقدام بفرمایید.
   اگر ادله و شهودی هم دارید در دادگاه ارائه فرمایید.
   در مورد معامله صوری قرارداد و مبلغ آن و سایر قرائن می تواند راهگشا باشد.
   با ما همراه باشید

 54. ماهان گفت:

  با سلام و‌درود. خدا قوت
  بنده سال ۹۵ مشکلات مالی شدیدی داشتم. چون ورشکست بودم. مبلغ ۴۰میلیون که یک چک ۲۴ میلیون. و واریز به حساب ۱۶ میلیون. جمعا. از یک نفر که آشنا نبود گرفتم. ایشان از من تضمین خواست. من آپارتمانی که وکالتا به اسمم بود را به اون تفویض وکالت دادم البته اعتماد کردم. و یک مبایعانامه سفید امضا.
  الان میگه من ازت آپارتمان خریدم و نوشته داخل قول نامه. که ۱۲۰میلیون نقدا پرداخت کرده و ۲ شاهد هم آورده بازپرسی.
  من اون آپارتمان را با مبایعنانه به شخص دیگری پیش فروش نمودم. الان اون آقای که ۴۰میلیون قرض داده. رفته جرم مال غیر از من شکایت کیفری کرده. البته قول نامه را در نبود من پر کرده.
  میتونی کمک کنید؟؟
  چطور شهادت کذب شاهدین و اثبات کنم ؟؟
  اون واقعا ۱۲۰میلیون پول نقد نداده بهم !!!!
  و واقعا معامله ای در کار نبوده
  اون وکالت فقط بابت تضمین بوده. از من پول نزول میخاهد و شکایت مال غیر کرده

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   باید اثبات نمایید وکالت بابت چه امری بوده است.
   در خصوص واریز وجه مورد نظر نیز باید رسید ۱۲۰ میلیونی داشته باشد و اینکه به چه نحوی این پول را به شما داده است.
   اگر شاهد و یا دلیلی دارید حتما در دادسرا ارائه نمایید. حتی می توانید همان بدهی سال ۹۵ را و مشکلات اقتصادی را برای دادسرا محرز نمایید.
   یعنی کاملاَ‌ بیان فرمایید در همان بحبوحه مشکلات اقتصادی بوده که چنین وکالت نامه ای را به ایشان داده اید.
   با ما همراه باشید

   • ماهان گفت:

    سلام و عرض ادب خیلی ممنون
    خوب قول نامه رو من امضا زدم. ولی سفید امضا. ایشان رفته
    خود مبایعانامه را پر کرده. بدون حضور بنده. و ۱۲۰ میلیون نقدا تحویل من داده.
    شاهد کذب هم برده باز پرسی.
    از من شکایت مال غیر شده
    چطور دفاع کنم؟؟که مال غیر نبوده و معامله صوری بوده؟؟
    شرایط معاملات صوری چی هست؟؟
    یا معامله فضولی ؟؟
    اون نمیتونه اثبات کنه ۱۲۰نقدا داده فقط شاهد آورده دادسرا.
    ایشون نزول خور هست.
    ‌‌من اعتماد کردم. چطور دفاع کنم؟؟ از اتهام انتسابی؟؟
    میتونم شهود را جرح کنم؟؟چطور؟؟
    یا شهادت کیفری مبنی بر دستکاری قول نامه کنم؟؟
    ساختمان اون موقع در حال ساخت و اسکلت بود. و من واحدی که به اسم ایشون زدم. پارکینگ بوده. تبدیل به مسکونی شده ،،
    چکار کنم برای این که رفع اتهام شم از انتقال مال غیر؟؟
    وکالت دادم. البته متن وکالت و‌مبایعنامه تناقض داره
    ؟؟

    • کارشناس سایت مهداد گفت:

     سلام مخاطب محترم
     در خصوص انتقال مال غیر و معامله ای انجام شده می توانید طرح دعوای حقوقی در خصوص عدم تنفیذ معامله فضولی را مطرح بفرمایید. در ضمن شکایت کیفری از وکیل نیز می توانید مطرح بفرمایید در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول. معامله صوری معامله ای است که اراده واقعی بر انعقاد قرارداد وجود ندارد. به عبارتی به ظاهر قراردادی بسته می شود اما اراده و قصد واقعی بر آن معامله وجود ندارد.
     معامله فضولی هم مثل اینست که الف به ب وکالت می دهد که قراردادی را منعقد نماید در مقابل ب فراتر از حد و حدود اختیارات خویش اقدامات دیگری نیز می نماید که بدواً اجازه از موکل خویش نداشته .
     اینکه ۱۲۰ میلیون را بابت چه امری تحویل شما داده است مهم است.
     با ما همراه باشید

    • ماهان گفت:

     سلام استاد.
     اگر خریدار نتواند ۱۲۰ میلیون تومان پرداختی را با رسید و چک بانکی و مستندات معتبر بانکی
     ثابت نماید !! آیا معامله باطل هست ؟؟
     زیرا ایشان ۲ نفر شاهد الکی آورده که ۱۲۰ نقدا پول نقد بهم داده درصورت که اصلا من پول نگرفتم

     • ماهان گفت:

      و این هم عرض کنم.
      قول نامه کد رهگیری ندارد و وکالت هیچ مبلغی در آن قید نشده است
      یا این در سوری بودن معامله کمک می‌کند؟؟

 55. عبدالرضا گفت:

  با سلام.۷ ماهه خانمم متارکه کردن سه ماه پیش برای اینکه ایشون برگردن خانه گفتش وکالت تعویض پلاک بده بهم منم وکالت دادم بش ودر سه خط دستی براش نوشتم ماشین دادم ایشون و پول تحویل گرفتم و گفتم براش تعویض پلاک کنم.خانم نیامد سر زندگی منم بردمش پیش سردفتر و وکالت تعویض پلاک لغو کردم الان خانم میگه ماشین مال منه و اون قولنامه دستی پس نمیده.منم ریالی بابت ماشین بهم نداده.ناگفته نماند این خانم کل مهر و صداق و همه بخشیدن سند ابرا نموده اند.ماشین بنام خودم میباشد.ال ۹۰ اتومات.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اگر سند هنوز به نام شماست و قولنامه انتقال تنظیم نشده همچنان مالکید. وگرنه به خاطر عدم پرداخت ثمن باید ماهیت رابطه شما و همسر سابقتان احراز شود.
   با ما همراه باشید

  • ماهان گفت:

   با سلام.
   خدا قوت.
   در مبایعنامه که سفید امضا بوده
   نوشته ۱۲۰ میلیون موقع وکالت نقدا به من تحویل شده. و دو تا شاهد هم برده است.
   در حالی که ایشان مبلغ ۱۲۰ میلیون و نداده و نوشته کل مبلغ یکجا تسفیه گردید ، لازم بذکر هست ، در مبایعنامه
   آدرس ملک و دقیق ننوشته
   دوما. اون زمان آپارتمان آماده نبود که یکجا پول بده.
   آیا عدم اثبات ۱۲۰ میلیون نتونه رسید بیاره یا چک یا بانک ،هر سند مالی
   آیا مبایعنامه را ابطال میکنه ؟؟
   و وکالت را که دادم. دادن وکالت برام جرم مال غیر میشه ؟؟اگه مباینامه باطل بشه به واسطه عدم توانایی اثبات پول ۱۲۰ میلیون تومان ؟؟

   • کارشناس سایت مهداد گفت:

    سلام مخاطب محترم
    کمی واضح تر سوال خویش را مطرح فرمایید.
    با سپاس

    • رضا. گفت:

     سلام.
     بنده سال ۹۵ ، به دلیل مشکلات مالی و مریضی خانواده ، مجبور شدم از یک نفر. ۴۰ میلیون پول بگیرم. که طی یک فقره چک ۲۴ میلیون. و ۱۶ میلیون واریز به حساب بود. ایشان از بنده تضمین ساخت. در آن زمان بنده
     یک مجتمع آپارتمان در حال ساخت که ۴۰٪ پیش رفت فیزیکی داشت.
     و وکالتا در اختیارم بود. والبته قرار داد مشارکت در ساخت داشتم.
     طلبقه اول را وکالتا در دفتر خانه به ایشان انتقال دادم بابت تضمین پول. ولی شرح تضمین در وکالت شرح داده نشد. و دفتر خانه حاضر نشد مکتوب نماید که این معامله صوری هست. علی هذا یک مبایعنامه سفید امضا و کاملا صوری را در دفتر املاک نیز تنظیم کردیم.
     معامله کاملا صوری بود و حاوی عدد ۱۳۰ میلیون.
     بعد از مدتی بنده پول ایشان و حاضر کردم.
     ولی ایشان ادعای آپارتمان می‌کند. و من همان آپارتمان را به کسی با مبایعنامه پیش فروش کردم. یک ماه بعد از وکالت نامه به این اقا.
     حال نفری که معامله صوری کردم باهاش از من به جرم فروش مال غیر.
     انتقال مال اون شکایت کرده.
     چطور میتونم دفاع کنم ؟؟
     اثبات معامله سوری را؟؟
     واقعا ۱۳۰ میلیون نقدا به من نداده. و دو تا شاهد برده باز پرسی که تایید کردن ۱۳۰ میلیون. بهم نقدا داده. نه چک. نه ایران چک. هیچی قید نشده. طبق مبایعانه نوشته ۱۳۰ میلیون من نقدا گرفتم.
     برای ابطال و اثبات
     این وکالت نامه و مباینامه که سوری بود ه و هیچ پولی نگرفتم ۱۳۰ میلیون.
     آیا چطور میتونم آقدام کنم
     ۱- هم منع تعقیب بخورم از فروش مال غیر
     ۲- و ابطال مفاد مبایعنانه
     ؟؟
     واقعا معامله ای نبوده

     • کارشناس سایت مهداد گفت:

      سلام مخاطب محترم
      کمی کار خویش را با تنظیم مبایعه نامه سخت نمودید.
      با این حال می توانید سردفتر و هر شاهد دیگری را که از ماجرا با خبر بوده در بازپرسی حاضر نمایید. ۱۳۰ میلیون هم به صورت نقدی با توجه به شرایط فعلی بعید است… می شود از شهود ایشان به صورت مجزا پرسید که نحوه پرداخت ۱۳۰ میلیون چگونه بوده در ساک بوده ؟ یا خیر؟ تراول بوده یا چک بانک و با چند پرسش صحت و یا کذب اظهاراتشان را احراز نمود.
      با ما همراه باشید

 56. هابیل عشقی گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۹۰،۱۰،۱۴ ازیک شخصی به مساحت ۳هکتار زمین زراعی طبق مبایعه نامه بنگاه به قیمت۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون ریال خریداری نمودم و پول فروشنده را در اون زمان به صورت نقدی در حضور ۲نفر از شاهدان پرداخت نمودم ولی متاسفانه سند مالکیت زمین زراعی در دست فروشنده بود و دردفتر خانه اسناد رسمی بنام اینجانب زده نشده و اون زمان مشاور املاک در مبایعه نامه نام پلاک زمین زراعی وقطعه و بخش و موقعیت ملک را در مبایعه نامه اشتباهی نوشته است ودر سال ۹۷ فروشنده زمین زراعی فوت کرده است و حالا فرزندان فروشنده از اینجانب به دادگاه شکایت نموده که پدرمان این زمین را به شما نفروخته و زمین دیگری رابه شما فروخته است و دادگاه هم شکایت دروغ آن وراث فروشنده را تایید نموده است ودادگاه هم مبایعه نامه را به علت مشخصات اشتباه بودن زمین زراعی دادگاه مبایعه نامه را ابطال نمود وبرای اینجانب حکم تخلیه زمین زراعی را داده است که زمین را تخلیه کنم و زمین زراعی را تحویل وراث فروشنده بدهم و حالا بنده چه جوری پولم را از وراث فروشنده تحویل بگیرم لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   از حضور دو شاهد استفاده نمایید.
   اگر دو اراده به قطعه زمین معینی تعلق گرفته معامله صحیح است و اصلاح سند ممکن اما اگر دو اراده در فروش ملک معین متفاوت باشد معامله صورت نگرفته و شما می توانید به عنوان طلبکار از ماترک متوفی طلب خود را وصول نمایید.
   فقط اثبات فرمایید مبلغی را بابت معامله ملک به فروشنده داده اید با شهود و قرارداد..
   با ما همراه باشید

  • رضا گفت:

   سلام و خدا وقت
   اگر شاکی بنده
   نتواند ادله کافی و پرینت بانکی یا چک
   مبنی بر پرداخت ۱۳۰میلیون نقد به بنده داده را اثبات کند ؟؟آیا مبایعنانه باطل می‌شود ؟؟و میشه گفت معامله صوری بوده ؟؟
   لازم بذکر هست
   مبایعنامه سفید امضا بوده است
   و وکالتا هم انتقال دادم در متن وکالت هم پولی در متن نیامده هست
   و کل مبلغ را نوشته است من نقدا گرفته ام. در دفتر خانه
   چطور می‌توانم اثبات کنم مبایعنانه را باطل کنم که معامله سوری بوده است ؟

   • کارشناس سایت مهداد گفت:

    سلام مخاطب محترم
    احراز واقع بر اساس قرائن و امارات بر عهده مرجع محترم قضایی است و نمی توان پاسخ متقنی در این خصوص ارائه داد.
    اگر اثبات شود که مبایعه نامه سفید امضا بوده و بابت ضمانت بوده و پولی رد و بدل نشده می تواند کمک شایانی در احراز واقع نماید.

    با ما همراه باشید

  • ماهان گفت:

   سلام و درود بر شما.
   بنده یک ملک را وکالتا سند رسمی
   و قول نامه ، به صورت اعتماد بیجا به کسی انتقال داده‌م ، از ایشان ۳۰ میلیون پول گرفته ام. ولی چون مشکل داشتم
   آن زمان اون ملک و با سند رسمی قول نامه به ایشان امضا زدم.
   البته قسمتی از قول نامه خالی بوده
   و نوشته ۱۳۰ میلیون نقدا ، به من پرداخت کرده است.
   معامله ما سوری بوده است.
   چطور می‌توانم
   اثبات کنم معامله سوری بوده است ؟؟
   شاهد دو نفر را به بازپرس معرفی کرده است.
   ۱- آیا می‌توانم درخواست پرینت اسناد بانکی و نحوه پرداخت ۱۳۰ میلیون و بکنم ؟؟
   ۲- آیا می‌توانم شاهدت شهود و خود شاهدین را جرح کنم ؟؟
   ۳-من عکس چک ایشان که ۳۰ میلیون داد اون زمان رو گرفتم. بهم کمک میکن د ؟؟تصویر چک ۳۰ میلیون برای ادعای پرداخت ۱۳۰ میلیون ایشان ؟؟ نقض کنم ؟؟
   چه مواردی کمک می‌کند که
   سند رسمی و قول نامه سوری بوده ؟؟
   ایشان از من پول نزول میخاد.
   و میکه. دیر کرد پول ت. ۱۰۰ میلیون هست.
   و داره مالم و میبره من اعتماد می جا کردم
   تور خدا کمکم کنید.

   • Sadat گفت:

    باسلام همسرم چون موجودي نداشت تا يك مغازه مخرومه را درست كند با مبلغ ناچيزي به بنده به قيمت ١٢ ميليون به بنده فروخت اين خرابه را با هزينه كردن ١٠٠ ميليون ت آماده كردم و الان خواربارفروشي موفقي با درآمد نسبتا خوبي راه انداختم
    همسرم بعد از راه اندازي خواربارفروشي حسادت كرد و گفت بايد مغازه را به من برگرداني قطعا بعد از اينكه يك خرابه را با زحمت فراوان به بهره برداري رساندم حاضر به عودت ملك نيستم
    آيا ايشان ميتواند اين كار را بكند و ملك را پس بگيرد

    • کارشناس سایت مهداد گفت:

     با سلام

     اگر ایشان در آن زمان آن مغازه‌ی مخروبه را به شما فروخته‌اند و مالکیت این مغازه به شما منتقل شده است، ایشان دیگر حق قانونی برای بازپس‌گرفتن آن ندارد؛ چون در حال حاضر شما مالک آن هستید. چنانچه ایشان ادعایی را در این خصوص طرح کنند(از طریق اقامه‌ی دعوای حقوقی)، شما می‌توانید با استناد به ادله و مدارکی که دارید، اثبات کنید که مالکیت این مغازه به شما انتقال یافته است و در حال حاضر، شما مالک این مغازه هستید.

 57. حامد گفت:

  سلام
  بین منو نهمسرم اختلاف پیش اومده و در خاست نفقه داده که رای به نفع ما صادر شد.
  در تاریخ ۹۷/۱۲/۲ ملکی و که سندش به نام منه به نام اون قولنامه کردیم توی بنگاه ولی هیچ پولی رد و بدل نشد که بنگاه نوشته به اقرار ظرفین.
  الان میخاستم بدونم میشه درخاست ابطال قولنامه داد؟
  ناگفته نماند که نه کد رهگیری صادر شده نه محضر و دفتر خونه رفتیم.فقط یه قولنامه.
  میشه ادعا کرد که معامله صوری بوده؟
  میتونم از قولنامه عکس براتون بفرستم متنشو بخونین.البته اگه امکانش هست

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   باید عناصر و ارکان معامله صوری احراز شود و الا صرف ادعا نمی تواند اثبات کننده باشد.
   در ضمن معامله صورت گرفته و همین کفایت می نماید مگر اینکه تشکیک در عناصر و ارکان قرارداد ایجاد شود.
   اگر واقعا احراز شود توافق بر انتقال مال بوده صوری بودن قرارداد منتفی است.
   با ما همراه باشید

 58. عباس محمدی گفت:

  با سلام اینجانب در سال ۹۶ به دلیل اختلاف مالی بین دو تا از برادرهام به عنوان میانجی و تضمین بازپرداخت بدهی یکی از برادرهام به دیگری مبایعه نامه ای که در آن ۲/۵ دانگ از یک اپارتمان به نام من بود را ضمانت گذاشتم ولی در پشت قولنامه واگذار کردم وهیچگونه ثمنی دریافت نکردم ولی با پرداخت بدهی از سوی برادر بدهکار دیگر برادر بنده قولنانه را به من باز نگرداند و مدعی شد که وجهی که برادر دیگرم داده سود پول بوده و اصل آن را هنوز نپرداخته است اضافه بر آن بر روی نوشته ی بنده هم اقدام نموده و طرح دعوی الزام به سند نموده است حالا میخواستم راهنماییم کنید که چطوری میتونم ثابت کنم که واگذاری من صوری بوده و پولی نگرفتم و بابت تضمین من اون نوشته رو امضا کردم

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اگر شهودی در خصوص ادعای خویش دارید در محضر مرجع محترم قضایی آماده فرمایید. به عبارتی بایستی هر گونه دلیل و مدرکی دارید ارائه نمایید.
   بهترین دلیل هم می تواند عدم پرداخت ثمن باشد.
   با ما همراه باشید

 59. سجاد کوهی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۴۶ ۶هکتار زمین زراعی ذخیره متصرف نمودم و زمین زراعی به صورت دیم بود و اینجانب زمین زراعی موصوف را اون زمان بادستگاه لودر با هزینه شخصی خودم تسطیح نموده وبه سطح آبادانی رساندم در سال ۱۳۵۷ نسبت به اخذدفترچه نهاده های کشاورزی زمین زراعی از اداره جهاد کشاورزی بنام خودم می باشد اینجانب در سال ۱۳۵۸ درخواست سند مالکیت به اداره جهاد کشاورزی ارائه نمودم ودر آنجا اداره جهاد کشاورزی به اینجانب گفت که دولت تا به حال به زمین زراعی ذخیره دستور سند مالکیت نداده است و زمین زراعی موصوف فاقد سند قطعی می باشد اینجانب در سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۹۸ زمین زراعی ذخیره را خودم کشت و برداشت می نمایم ودر مورخه
  ۹۸،۸،۱برادر ۲۹ ساله اینجانب از اینجانب به دادگاه شکایت نموده که زمین زراعی ذخیره مال پدرش،است ومی خواهد زمین زراعی ذخیره را ازدست اینجانب بگیرد و زمین زراعی را بین خودش ومن تقسیم کند آیا برادر اینجانب در دادگاه می تواند زمین زراعی ذخیره را به مالکیت پدرش در آورد و یا نه ؟خواهشمند است که اینجانب را راهنمایی کنید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   خیر. بدون دلیل کافی نمی تواند. تصرف شما برای حدودت پنجاه سال است و تحقیقات این مهم را احراز می نماید.
   با ما همراه باشید

 60. محمد گفت:

  سلام پدر بنده ملکی داشتند که دوسال پیش فروختند وبا پول ان زمین خریدن وقصد ساختن زمین رو کردن وبه جهت ساخت از وام مسکن یکم به اسم بنده وهمسرم استفاده کردن .سپرده یکساله که لازمه وام بود هم خودشون دادن طبق روال بانک سه دنگ از ملک به اسم خانم وسه دنگ به اسم بنده شد وسند تفکیک شد که دو سند سه دانگ دادن وملک به رهن بانک رفت وهمسر بنده جهت انتقال سند به پدرم وکالت بلاعزل به من دادن ومن هم با توافق پدرم هم سه دانگ خانمم وهم سه دانگ خودم را با مبایعه نامه کد رهگیری دار و همچنین وکالت بلا عزل به مادرم دادم وبانک هم گفت تا اتمام کار ساختمان وزمانی که تقسیم اقساط نشده نمیتوان انتقال سند داد .خانم بنده هشت ماه بعد انتقال ملک به مادرم تقاضای مهریه کرد وان زمان ملک هنوز کامل نبود ایا همسرم میتونه ملک رو بجای مهریه اش توقیف کنه ؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   از اموال شما که رسماً مالکیت آنها برای شماست امکان توقیف مهریه وجود دارد.
   در غیر اینصورت خیر. در ضمن هنگام انتقال به نظر می رسد واقعا قصد انتقال مالکیت وجود داشته است و معامله کاملا صحیح منعقد شده است.
   با ما همراه باشید

 61. علی مهدوی گفت:

  جواب سوال بنده را ندادید

 62. رضوان سرابلو گفت:

  سوال ،آیا دفترچه نهاده های کشاورزی زمین زراعی ذخیره که فاقد سند است دفترچه نهاده های کشاورزی زمین زراعی ذخیره به عنوان مالکیت زمین در دادگاه امکان پذیر می باشد ویا نه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   هر دلیلی که دلالت بر مالکیت نماید، می تواند به عنوان مدرک محسوب شود. ولی اینکه هم تراز با سند رسمی است با دادگاه است.
   با ما همراه باشید

 63. سحر گفت:

  سلام.. ببخشید یه سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید.. درتاریخ اردیبیهشت۹۷ مهرمو از اداره ثبت به اجرا گذاشتم که دقیقا همونروز همسرم ماشینشو سند رسمی به بنام خانوادش زد.. سوال من اینهبا توجه به رای وحدت رویه که اوایل یال۹۸تصویب شد ایا الان تقریبا بعد از گذشت یکسال و نیم است که رای قطعی مهریه از دادگاه اومده میتونم شکایت فرار از دین کنم؟؟
  یا اینکه باید تقاضای ابطال سند کنم؟؟ چون میدونم هیچ پولی بینشون رد و بدل نشده..
  ممنون از پاسخگوییتون

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   با توجه به رای وحدت رویه امکان شکایت کیفری نیست. برای اقامه دعوای ابطال سند هم باید دلیل کافی بر صوری بودن معامله ارائه دهید.
   با ما همراه باشید

 64. نیما گفت:

  سلام وقت بخیر.۲۰روزقبل ازاینکه خانمم مهریشوبذاره اجرا مraن یکی ازدوتا خانه ام رابه نام مادرم انتقال دادم بامبایعه نامه رهگیری داروسندتک برگ قطعی وخانمم شکایت انجام معامله صوری راکرده به دلیل اینکه هیچ مبلغی بین ما رد وبدل نشده این درحالیه که موقع خرید همان خانه که من مجردبودم ویکسالی ازآن قضیه نمیگذره مبایعه نامه بین طرف وپدرم نوشته شده وتمامی مبلغ خرید راپدرم به نام فروشنده واریزکرده ومن هیچ دخالتی نداشتم ودراصل این خانه به صورت امانت دست منببود تا درآن منزل زندگی کنم ولی چون خانمم به آنجانرفت مجبوربه خرید مسکن مهر درشهری دیگرشدم وآنجازندگی میکردم.حالا میخاستم بدونم این دلیلی که خانمم آورده دلیل برصوری بودن معامله ومتهم شدن من میشه؟چون من آن زمان پولی به فروشنده پرداختننکردم که الانم بهم مبلغی داده بشه وتمامی مبالغ راپدرم پرداخت کرده بود.ممنونممیشم جواب منو بدید خیلی ذهنم مشغوله

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   معامله صوری هم اگر احراز نشود جرم فرار از دین محقق به نظر می رسد.
   حضرتعالی فعلا در صورت امکان با همسرتان مصالحه بفرمایید و با خرید گل و شیرینی به دلجویی از ایشان بپردازید.
   منزل به نام شما بوده و همین مهم است و عوامل دیگر مثل اقدام پدرتان مدخلیتی ندارد.
   با ما همراه باشید

 65. علی گفت:

  سلام.پدر بنده سال ۱۳۸۰ قولنامه‌ای در بنگاه پسر عموی پدرم تنظیم شد و درآن برادرهای پدرم همگی سهم خود را به پدرم فروختند و ذکر شده که همگی با رضایت کامل و در صحت و سلامتی اقدام به فروش کردند واینکه تمام پول آن دریافت کردند ولی پولی رد وبدل بین فروشندگان نشد .حال بعد از این همه سال با کاتب که پسر عموی پدرم میباشد تبانی کرده و ادعای صوری بودن و میخواهند مبایعه نامه را ابطال کنند ورای دادگاه به نفع آنها رای داده ایا در تجدید نظر میتوان کاری کرد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   می توانید از قالب بیع بودن قرارداد را به قالب صلح تبدیل دهید. در بیع ما مالک مبیع می شویم و در مقابل بایستی پولی را پرداخت کنیم که می شود ثمن . اگر پرداخت نشود معلوم است اراده طرفین غیر از بیع بوده است. به عبارتی صلح بوده و یا هبه که به مقتضا بایستی ارکان هر یک احراز شود. بایستی بر انتقال قطعی و با رضایت منتقل کنندگان تاکید شود. در نهایت نظر مرجع محترم قضایی است که ملاک است.
   با ما همراه باشید

 66. سیروس گفت:

  دیروز یک نفر از آشنایان بنده بدون داشتن دلیل شرعی و قانونی در تماس تلفنی به مدت ۵دقیقه به اینجانب فش مادر وخواهر وبه خواهر بنده اتهام خلاف زد وبه پدرم که فوت کرده توهین کرد بنده صدای ایشان رادر تماس تلفنی ضبط کردم وبه سی دی انداختم و امروز صبح بنده از ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب شکایت ارائه نمودم. می خواستم بدانم که ایشان به چندماه حبس محکوم می شوند

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   توهین جرمی است که معمولا با احراز واقع جریمه نقدی برایش درنظر می گیرند. البته باز هم به نظر قاضی محترم دارد.
   با ما همراه باشید

 67. سیروس گفت:

  جواب بنده را خیلی زود بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

 68. سیروس گفت:

  جواب سوال بنده را ندادید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اگر همچنان ابهامی مانده سوال خویش را مفصل تر ارسال فرمایید.
   با ما همراه باشید

 69. عباس گفت:

  سلام:اینجانب زمین زراعی خریدم دوسال در اختیار تصرف بنده میباشد؛ برادر فروشنده نیز بعنوان شاهد معامله مارا امضا نموده همچنین کد رهگیری گرفتیم خودفروشنده کلاهبر در زندان‌میباشد:جالب است بار اول خود فروشنده از من بعنوان قطع درختان زمین و تخریب شکایت نمود ک با توجه ب مدارک و نظر کارشناس شکایتش رد شد: بار دوم برادرش ک بعنوان شاهد معامله بوده بر سر ملک مزاحم من میشد ک شکایت کردم و با اخذ تعهد ک من بعد مزاحم من نشود و اعتراضی ب مبایعه نامه نکند رضایت دادم:بار سوم دو تا خانوم با قرار داد قلم خورده (تاریخ بالای صفحه ۹۶ ک ب ۹۵ تغییر داده شده=تاریخ پایین صفحه ۹۶ مانده)امدند ک ما زودتر از شما ملک را خریدیم ک با شکایت من بعنوان ارائه سند مجعول از خانوم ها ک فروشنده در بازپرسی اظهار نمود ک قرار داد خانوم ها سوری و بابت حساب کتاب قبلی و ربا نزول میباشد:آیا میتوانم قرارداد هنها را ابطال کنم؟؟؟؟

 70. محمدی گفت:

  با وجود دو قرار داد اولی کامل و دارای کد رهگیری و دارای نسخه اصلی بنگاهی دومی بدون کد رهگیری و بدون نسخه اصلی بنگاهی و قلم خورده و مخدوش همچنین ب گفته فروشنده(بنگاهدار)قرار داد سوری و بابت پول ربا و نزول بوده و ثمنی رد بدل نشده:میتوان ابطال کرد؟؟؟

 71. عباس گفت:

  سلام آیا قلم خوردگی در مبایعه نامه وجود دو تاریخ متفاوت در قولنامه و ب گفته فروشنده قراردادصوری بوده و ثمنی رد و بدل نشده بخاطر مراوده مالی ربا و نزول بوده:میتوان قرار داد را باطل کرد

 72. abass گفت:

  سلام آیا قولنامه قلم برده در تاریخ و وجود دو تاریخ متفاوت در بالا و پایین قولنامه همچنین بدون کد رهگیری و نسخه اصلی رونوشت بنگاهی همچنین ب گفته و اظهار فروشنده قرارداد صوری بوده و ثمنی رد و بدل نشده بخاطر مراوده پولی ربا نزول بوده: آیا اصلا اعتبار دارد؟؟؟ و میتوان باطل کرد؟؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اگر مبتنی بر معامله صوری بوده و توافقی بین طرفین بدرستی شکل نگرفته و اراده واقعی در خصوص انعقاد قرارداد وجود نداشته بی اعتبار است.
   با ما همراه باشید

 73. abass گفت:

  سلام:آیا قرار داد صوری باطل است

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اگر اثبات شود معامله ای صوری منعقد شده باطل است. زیرا اراده صحیحی برای انعقاد آن وجود نداشته است.
   با ما همراه باشید

 74. فرشاد کریم زاده گفت:

  نسق به چه نوع زمین هایی گفته می شود خیلی زود جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   سال جدید مبارک و سرشار از سلامتی
   نسق در اصطلاح آب و توزیع زمین به صورت قرعه کشی (پشک) اطلاق می شد. در واژه نامه لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی، در تعریف نسق آمده است “عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است”
   همچنین نسق زراعی به سابقه تصرف قانونی زارعی گفته می شود که از طریق انعقاد عقودی (غالباً اجاره) مباردت به زرع و آبادی زمین یا زمین هایی نموده و در هنگام برداشت محصول بر اساس مفاد عقد منعقده، مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی و یا از هر دو به مالک می پردازد و به چنین زارعی، زارع صاحب نسق گفته می شود.چ

   با ما همراه باشید

 75. کرامت شاهدی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۴۲زمین زراعی ذخیره به مساحت ۷هکتار تصرف نمودم ودر سال ۱۳۵۸دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب وخاک زمین زراعی ذخیره راازاداره جهاد کشاورزی بنام اینجانب اخذ نمودم و حتی یک برگه از این دو مدارک در پرونده اینجانب در بایگانی امور اراضی اداره جهاد کشاورزی می باشد اینجانب متولد ۱۳۳۶هستم ودر سال ۱۳۴۲ سن شناسنامه اینجانب ۶سال سن می باشد بنده در سال ۱۳۲۰ به دنیا آمدم ودر سن ۱۶ سالگی برای خود از اداره ثبت و احوال محل سکونت برای خودم شناسنامه اخذ نمودم به تاریخ تولد ۱۳۳۶اینجانب می خواهم برای زمین زراعی ذخیره خود سند مالکیت بنام خودم اخذنمایم که رییس اداره امور اراضی به اینجانب گفت که در سال ۱۳۴۲باید سن متصرف زمین زراعی ذخیره سن متصرف زمین ۱۸سال باشد و شما در سال ۱۳۴۲ سن شما ۶سال بود رییس اداره امور اراضی به اینجانب گفت که سند نمی توانیم بنام شما بدهیم چون سن شناسنامه شما در سال ۱۳۴۲ سن شما ۶ساله بود اینجانب هرچی به رییس اداره امور اراضی گفتم که اینجانب در سن ۱۶ سالگی برای خود م شناسنامه گرفتم رییس حرف بنده را قبول نکردند الان در سال ۱۳۹۹ سن اینجانب ۷۹ ساله میباشد لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم و ارجمند سایت مهداد قوه قضاییه
   سال نو مبارک
   اول از همه باید سن شناسنامه ای شما توسط اداره ثبت احوال اصلاح گردد. اول این مشکل را برطرف بفرمایید. روش هایی برای احراز سن واقعی شما وجود دارد. از جمله مراجعه به پزشکی قانونی و …
   با ما همراه باشید

 76. کرامت شاهدی گفت:

  سایت مهداد قوه قضائیه خواهشمند است که هر چه سریعتر جواب بنده را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

 77. کرامت شاهدی گفت:

  سلام خدمت سایت مهداد قوه قضائیه
  جواب سوال بنده را ندادید بنده منتظر جواب شما هستم

 78. رضا گفت:

  با سلام و تبریک سال نو.
  ببخشید
  سه تا سوال دارم
  ۱-من به دلیل مشکلات مالی کد ملی رو میزنه ممنوع الخدمات ، آیا چطور می‌توانم رفع کنم ؟؟
  ۲- من سفته برگشتی زیاد دارم و همه تبدیل به جلب شده اند. در سامانه ثنا مشاهده شده توسط خواهرم ، ولی در جلسات دادگاه حضور نداشته ام و رای ها غیابی بوده هست.
  چطور می‌توانم حکم جلب ها رو رفع کنم ؟؟
  و درخواست واخاهی یا اعسار دهم ؟؟
  از تاریخ جلب ها یک سال گذشته هست
  من ورشکست شدم.
  لطفا بهم کمک کنید چطور می‌توانم احکام جلب ها رو باطل کنم ؟؟.
  یک سال از تاریخ جلب ها گذشته و گرفتار شدم.

  • رضا گفت:

   با سلام و تبریک سال نو.
   ببخشید
   سه تا سوال دارم
   ۱-من به دلیل مشکلات مالی کد ملی رو میزنه ممنوع الخدمات ، آیا چطور می‌توانم رفع کنم ؟؟
   ۲- من سفته برگشتی زیاد دارم و همه تبدیل به جلب شده اند. در سامانه ثنا مشاهده شده توسط خواهرم ، ولی در جلسات دادگاه حضور نداشته ام و رای ها غیابی بوده هست.
   چطور می‌توانم حکم جلب ها رو رفع کنم ؟؟
   و درخواست واخاهی یا اعسار دهم ؟؟
   از تاریخ جلب ها یک سال گذشته هست
   من ورشکست شدم.
   لطفا بهم کمک کنید چطور می‌توانم احکام جلب ها رو باطل کنم ؟؟.
   یک سال از تاریخ جلب ها گذشته و گرفتار شدم.
   لطفا راهنمایی میفرمایید ؟؟

 79. اسماعیل پاشایی گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۴۷ ۳هکتار زمین زراعی ذخیره تصرف نمودم دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب وخاک زمین زراعی ذخیره در پرونده اداره جهاد کشاورزی بنام اینجانب ثبت شده است زمین زراعی ذخیره از سال۱۳۴۷ تا سال ۱۳۹۹ زمین زراعی ذخیره تحت تصرف کشاورزی اینجانب می باشد اینجانب در سال ۱۳۶۰در خواست سند مالکیت زمین زراعی ذخیره را به اداره جهاد کشاورزی ارائه نمودم از اون زمان تا به حال اینجانب به اداره جهاد کشاورزی مراجعه می نمایم و رییس اداره به من گفت که زمین زراعی ذخیره شما معارض دارد پرونده اینجانب را به اینجانب نشان داد که اینجانب دیدم که برادر اینجانب نامه نوشته که به پرونده اینجانب پیوست شده که برادر اینجانب در نامه نوشته که زمین زراعی ذخیره را پدر مرحومم در سال ۱۳۴۲تصرف نموده است ودر ادامه برادر اینجانب نوشته که معارض می باشم
  ورییس اداره جهاد کشاورزی به اینجانب گفت که به زمین زراعی ذخیره شما برادر شما معارض می باشد و اداره نمی تواند به زمین زراعی ذخیره شما سند مالکیت صادر کند و رییس اداره به اینجانب گفت که شما از برادر خودت به دادگاه شکایت بکنید که برادرشما به زمین زراعی ذخیره شما برادر شما معارض می باشد آیا دادگاه می تواند حکم را به نفع اینجانب بدهد و اینجانب بعد از تحویل حکم از دادگاه حکم را به اداره جهاد کشاورزی تحویل بدهم تا اداره جهاد کشاورزی سند مالکیت زمین زراعی ذخیره را به نام اینجانب ثبت نماید
  اینجانب فردا می خواهم از برادر خودم به عنوان معارض زمین زراعی ذخیره از برادر خودم اینجانب به دادگاه شکایت بکنم …اگر اینجانب از برادرم به دادگاه شکایت معارض زمین زراعی ذخیره را بکنم دادگاه می تواند به زمین زراعی ذخیره حکم صادر کند که به نفع اینجانب رای قطعی بدهد که من متصرف و مالک زمین زراعی ذخیره موصوف هستم واز طرفی هم می ترسم که چون زمین زراعی ذخیره سند مالکیت ندارد وطبق ماده ۳ زمین زراعی در زمان قدیم زمین زراعی ذخیره هاخالصه دولتی بود اینجانب می ترسم که دادگاه زمین زراعی ذخیره را از دست اینجانب برای همیشه زمین را خلعید بکند
  لطفا اینجانب را راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما
  لطفا به صورت خیلی سریع جواب سوال اینجانب را بدهید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سال نو مبارک
   اگر واقعا زمین حق شما باشد با ارائه اسناد و مدارک کامل و کافی دادگاه به نفع شما رای می دهد که برای اداره جهاد کشاورزی نیز لازم الاجراست و جای نگرانی نیست. از سوی دیگر اگر هر دو برادر در آن زمین سهم داشته باشند هم باز هم از سوی دادگاه قابل احراز است و مشکلی پیش نخواهد آمد و هر کس سهم خویش را ان شاالله می برد.
   با ما همراه باشید

 80. اسماعیل پاشایی گفت:

  لطفا جواب سوال اینجانب را اورژانسی بدهید

 81. سیالاهیجانی گفت:

  سلام وعرض ادب
  سال ۹۳برادربزرگتربنده به کشورکانادادعوت شد جهت اخذ ویزا پدرخانه وباغ را بنام ایشان نمود اما اقدامی جهت مسافرت ومراحل کسب آن بدلیل فوت پدر دنبال نشد
  چطورمیتوان ثابت کردکه این نقل وانتقال صوری بوده برادر بنده حاضربه هیچ نوع صحبت وتقسیم مالی نیست
  ایا وکلا باشرایط خاص میتوانند عدالت را برقرارنمایند ممنون

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   می توانید دعوای خویش را در دادگاه حقوقی صالح مطرح بفرمایید و شهود خویش را در این زمینه در دادگاه حاضر نمایید.
   اثبات معامله صوری با عدم پرداخت ثمن معامله و شهود و سایر قرائن و امارات قابل احراز و اثبات است.
   با ما همراه باشید

 82. امیر گفت:

  باسلام
  ۳۰ سال پیش من صغیر بودم و پدرم برای اینکه سهم الارث اینجانب محفوظ بماند بخاطر رفاقت خودش با باجناقش اقدام به تنظیم صلح نامه ای بصورت صوری نموده تا من که بزرگ شدم اون زمین را تحویل من بدهند باتوجه به اینکه رفتند روی زمین سند گرفته اند و الان از انتقال زمین به من طفره میرن چجوری میتونم اون زمین را برگردونم؟ مادر و عمو و دایی م هم شهادت میدهند که اون معامله صوری بوده و باید زمین را تحویل من بدهند
  لطفا راهنمایی ام کنید

  ممنون

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   در دادگاه حقوقی بی اعتباری قرارداد و صوری بودن آن بایستی اثبات شود.
   دادخواست خویش را با حضور شهود خویش می توانید مطرح بفرمایید.
   در ادامه ابطال سند رسمی را نیز بخواهید.
   با ما همراه باشید

 83. جعفر گفت:

  با سلام
  ده سال پیش با برادرم زمینی را که به نام خودش بود بامشارکت ۶۰ (برادرم ) به ۴۰(من)خانه ای دوطبقه ساختیم الان من هیچ مدرکی دال بر اثبات مالکیت خودم بر این ساختمان ندارم.
  سوال اول اینکه باتوجه به اینکه برادرم مالک زمین بوده وسند که به شکل بنچاق هست به اسمش هست آیا من هم مالک ساختمان خودم محسوب میشوم؟
  وسوال دوم آیا برادرم میتواند من را از خانه بیرون کند و با همان سند زمین ساختمان من را تصاحب کند؟

  واینکه آیا من میتوانم بدون هیچ مدرکی از ایشان شکایت کنم وملک خودم رااز ایشان پس بگیرم؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   به همراه شهود و قرارداد و سایر اسناد جهت طرح دعوا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه حقوقی مراجعه بفرمایید.
   ایشان مالک عرصه هستند و نه اعیانی

 84. محمدحسین گفت:

  باسلام
  من یه خودرو خریداری کردم که قبل من دوبار با قولنامه معامله شده
  طرفی که ازش خریدم پاسخگو نیست
  دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت کسی که ازش خریدم و کسی که سند به نامشه دادم اما قاضی به دلیل نداشتن قولنامه های قبلی قرار عدم استماع صادر کرده تکلیف من چیه چکار باید بکنم
  باتشکر

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   تمام ایادی سابق را شناسایی و طرف دعوا قرار دهید. نهایتا کسی که سند رسمی به نام اوست الزام می شود. در قولنامه نام فروشنده و خریدار و جایی که معامله کردند قید شده کار سختی نیست که طرف و قولنامه قبلی را پیدا نمایید.
   با ما همراه باشید

   • محمدحسین گفت:

    سلام
    اخه اون بنده خدایی ما ازش ماشین خریدیم ازیهذشهر دیگه اوند تو شهر ما ماشینشو فروخت رفت و هیچ دسترسی بهش ندارم قولنامه های قبلشم نمیدونم کجا بودن که بخوام برم الانم هیچ کدوم جواب منو نمیدن

 85. Amirheshmatian گفت:

  با سلام
  بنده ٣دانگ مغازه ب اسممه ك دوران مجردي فروختم ب شريكم ك بردامه ي قولنامه نوشتيم ٣تا شاهد امضا كردن و پولي ك ب حسابم واريز شد داخل قرار داد ذكر شد
  مقداري از پول برا سند ماند
  الان متاهل شدم زنم مهريه شو اجرا گذاشته اون ٣دانگ مغازه توقيف شده
  أيا اون قرار داد با ٣تا شاهد و اون پول ك رد و بدل شده حتي رسيد بانكي هم موجوده
  ميتونم ثابت كنم ك اون مغازه فروخته شده ؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   خریدار مغازه می تواند اقدام نماید نه شما و نهایتا شما به عنوان شاهد تلقی می شوید.
   با ما همراه باشید.

 86. مهران گفت:

  سلام.بنده سال ۱۳۸۹مبلغ۷ملیون به پدرم بدهکار بودم که پدرم گفتند زمینت را به عنوان امانت به نامش انتقال دهم تا ۷ملیون را که پرداخت کردم دوباره زمین رابهم انتقال دهد.وچون پدر وپسر بودیم نوشته ای ازش نگرفتم.زمین قولنامه محضری فقط داشت پدرم رفته الان سند تک برگ گرفته وزمین را هم پس نمیده.منم فقط ۳شاهد دارم ایا میتوانم زمینم را پس بگیرم یا خیر.ممنونم از پاسختان

 87. مهران پیرعلی گفت:

  باسلام.بنده سال ۸۹سند یک زمین را به نام پدرم کردم صوری تاکه مشکلم حل شود.وقرار شد بعدش به نامم انتقال سند کند ولی هیچ نوشته ای ندارم فقط سه تا شاهد دارم که برادرام هستن ایا شکایت کنم میتونم زمینم را برگردونم.ممنون از راهنمایی تون.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   طرح دعوای معامله صوری حق شماست.
   اقدام بفرمایید.
   بقیه به نظر قاضی بستگی دارد…

 88. مهدی گفت:

  سلام خواهشا جواب بدین که ضروریه.
  دو سه سال پیش یکی قرار بوده بهمون شیش تومن پول بده و یک کاغذی رو قولنامه کردیم که اقای فلانی قراره هر ماه مثلا اینقدر بهش پول بدیم و تو اون کاغذ ما که صاحب خانه هستیم خودمان را مستاجر نامیدیم و امضا کردیم و طرف بدون اینکه پولی بهمون بده فرداش رفت یکی از چک ها رو برگشت زد و پولهاش رو ورداشت و یک چک سه تومن دیگه هم دستشه و مدارک و اون کاغذی که قولنامه کردیم رو نمیده چکارش کنیم که اون مدارک مارو بده؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   اگر شاهدی دارید و یا رسیدی گرفتید فعلا به شورای حل اختلاف مراجعه بفرمایید برای بازگشت اوراق و مدارک …
   ان شاالله حل می شود.

 89. حسین گفت:

  با سلام
  سال ۹۵ بصورت صوری یک ساختمان شامل دو واحد اپارتمان و یک فروشگاه را بنام خواهرزاده خود کرده و سند زدم اما وکالتنامه بنام خود گرفتم در سال ۹۶ بدلیل مشکلات شخصی و مالی مجبور به ترک شهرستان شدم برای همین وکالتنامه خود را باطل و بصورت صوری وکالت جدید به برادرم داده شد که کارهای فروشگاه و جواز کسب را انجام‌دهد در همین حین بدلیل مشکلات مالی بصورت شفاهی به برادر خود اجازه فروش دو اپارتمان را دادم اما حالا موقع تفکیک سند از برادر خود خواستم سند فروشگاه را به نام خودم بزند که ایشان امتناع و اعلام کرد بنده وکالتنامه دارم و درحال زدن سند بنام خودم هستم.
  با توجه به شرایط گفته شده ایا میتوانم سند و وکالتنامه را باطل و بنام خودم کنم لازم بذکر است خواهرزادم و اقوام درجه یک نیز بعنوان شاهد حاضر هستند.
  با تشکر

 90. امیر کاظمی گفت:

  سلام و وقت بخیر
  سوالی داشتم که ممنون میشم اگر کمکم کنید
  اسفندماه سال ۱۳۹۶ چند فقره سفته که از شخصی در اختیار داشتم بواسطه عدم پرداخت طلب واخواستم نمودم که رای دادگاه بدوی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و رای قطعی در دادگاه تجدیدنظر و ابتدای سال ۱۳۹۸ به نفع من صادر شد. ضمن اینکه در همین حین مبلغی از این شخص هم توقیف نمودم که نزد دادگاه است. اما این شخص با دادن یک چک به تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و به جهت فرار از دین خود را مدیون شخص ثالثی جلوه دادند. با توجه به این موضوع با توجه به اینکه این شخص نسبت به اون چک هیچ درخواست تجدیدنظری نکرده بودند و رای قطعی اونه چک زودتر بدست آمده بود دادگاه تصمیم به پرداخت مبلغ توقیفی به دارنده چک کرد. به همین دلیل از آنها به دادگاه کیفری شکایت فرار از دین ارائه نمودم که متاسفانه قاضی دادگاه با اینکه اعلام داشتند که حق با من است ولی به استناد یک رای وحدت رویه که میگه حکم قطعی اونهها زودتر صادر شده حق را به دارنده چک داد.
  ببخشید که سرتون رو درد میارم خواهشا کمک کنید که در این مرحله چکاری میتونم در جهت احقاق حقم انجام بدم و معامله انجام شده بین اونهارو باطل کنم. ضمن اینکه اصلا مشخص نیست بدهی مربوط به چک بواسطه چه معامله ای حاصل شده.
  با تشکر از شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   در صورت فراهم بودن شرایط می توانید اعاده دادرسی بفرمایید.
   اگر بتوانید معامله صوری را اثبات بفرمایید و بطلان معامله احراز شود مشکل حل می شود. اما کار سختی است

 91. هوشنگ گفت:

  در سال ۱۳۹۲ منزلی را خریداری نموده و به علت کمبود پول از وام جانبازی پدر خانم استفاده نموده و منزل به نام ایشان سند خورد حال فروشنده منزل با اعلام میدارد که منزل را بنده فروخته و پول را از اینجانب گرفته و برگه ی به این صورت که خانه را به من فروخته تنظیم کرده و در دفترخانه امضا نموده و دوم اینکه دو نفر از مشاور املاک همین کار را انجام داده و ادعان می دارند که خانه را به بنا به دلایلی به اسم پدر خانم کردند
  آیا می شود منزل را گرفت و اینکه از سال ۹۲ تا به حال اقساط را هم خودم پرداخت می کنم و از سال ۹۲ تا سال ۹۷ دو تا از اجاره نامه هم به اسم من می باشد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با شهود و سایر مدارک باید سند رسمی به نام شما تنظیم شود و شما قرارداد را تنظیم نمودید و شما طرف قرارداد هستید. پس چون وجه قرارداد را شما پرداخت نمودید شما مالک هستید.
   نباید ملک به نام پدر خانم شما تنظیم می شد.

 92. نیارا گفت:

  با سلام و وقت بخیر
  بنده بعد از محکومیت قطعی همسرم سهم الارثش رو از یک منزل مسکونی توقیف کردم و بعد از اینکه بازدید کارشناس جهت قیمت گذاری شد خواهرشون دادخواست اثبات وقوع بیع دادند و من هم ازشون شکابت کیفری فرار از دین کردم. کیفر خواست صادرشد و در این حین از اونجاییکه نتونستن جلوی اجرا رو بگیرن انتقال سهم الارث به بنده انجام شده به صورت رسمی، سوالم اینه حالا که این سهم الارث مورد دعوا به بنده منتقل شده امکانش هست دادگاه کیفری با استناد به این موضوع بگه این دیگه فرار از دین محسوب نمیشه و تبرئشون کنه؟
  دادگاه اثبات وقوع بیع منتظر رای دادگاه کیفری فرار از دینه و هنوز رایی نداده.

 93. تاج الملوك مجدزاده گفت:

  سلام من بافريب واغوا به خاطر مشكلات مالى وكهولت سن ونداشتن سواد حقوقى گرفتار يك عده كلاهبردار شدم وكلاهبردارها با سواستفاده ازضعف نفس وسادگى من خود رامعرفى در يك شركت كه كفتن وارد كننده بالنج وكشتى اقلام خوراكى مثل شكر وبرنج هندى كه سود بسيار داره واز طرف خودشان سند جلدً مرا تك برگ كردن گفتن (انها)سند جلدى قبول نمى كنن يك قًًرار داد برنج هندى بستن وچند فقره چك كه حتى انها را به منم ندادن گفتن كپى مىكنيم مىفرستيم وسراغاز كلاهبردارى شروع شد ولى نمى دونم چطورى وكالت بلاعرض گرفتن من اثلن محضر يابنگاه نرفتم ولى ملك مرا به نام خودشان زدن وبرنج هم نديدم جاى من اجاره نامه گرفتن كد رهگيرى گرفتن چكم را برگشت ز دن حتى يك چك الكى به من دادن كه باز گ فتن كه زودتر بگيرن ولى ٤ساله در دادگاها حيرانم خيلى سازمان يافته و درست برنامه ريزى شده كارهاشان ومن هيچى ندارم در دستم سكته كردم شبانه درنبودم بيمارستان بودم وسايل را همه را ازملكم خالى كردن راستش من به خاطر فقر مالى بدام افتادم منتها كارى كردن كه همكارم كه ارايشگرى بود از دست.دادم هم ملكم را گرفتن هم قاضى ها ودادسرا صدام ميرسه چون خو دم راستش ازاين همه حماقت خودم خجالت مىكشم ناگفته نماند كه محضر دار مشخص شده كه سابقه زياد در كلاهبردارى داره بنگاه دارهم پيداش نيست ويكى از كلاهبردارها كه طراح اين كلاهبردارى هست پيداش نيست واونم سو سابقه جعل وكلاهبردارى وخانم نفوذى كلاهبردارها كه فكر مىكردم شاهدم تو دادگاه با دروغهاى كه گفت فهميدم با انها است نمى دونم چكار مىكن كه پرونده منع تعقيب مىخوره وكيلا پول را مىگيرن ديگه خبرى ازشان نيست كلاهبردارها مىگن ٣٢/٥تن به اين خانم داديم من حتى ١٠كيلو برنج مىشناسم چطور اينقدر برنج را روى كولم گذاشتم به حال گير ٧كلاهبردار افتادم ومن تنهام چكار كنم وچون به خاطر دراومد شوهرم بازنشسته ارتش وكيل خوب هم نمىتونم بگيرم كلاهبردارها خيلى اذيت وبى احترامى مكنن ووكلاى خوبى هم دارن شما بگيد چكار كنم من يك زن٦٤سال وتنها هستم برم اخر عمرى توخيابان چادر بزنم ناگفته نماند از همه جا بى خبر امدم دم سالن داشتن رنگ مىكردن منم كه شوكه شدم ازخالى بودن سالنم با١١٠تماس گرفتم وارد ملكم شدم به شفارش ١١٠بعد متوجه شدم دركلانترى كه وسايلم رابرده اند وملكم هم به نامشان شده ودستور تخليه گرفتن اجرت مثل برام زدن ولى هيچ كدام قضات ازعلمشان استفاده نمى كن فقط ادله مبينن حالا شمامىگوييد كجا برم كى به حرفم گوش ميده راستش خو دم نمىتونم دردادگاهها صحبت كنم وكلاهبردارها هم اينو خوب مىدونن كجا باز شكايت كنم كن واقعن كمك كنن تشكر تورو خدا كمكم كنيد دارو ندارم همين ملك

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اول از همه توکلتان به خدا باشد
   در مورد اسنادی که خودتان امضا نزدید حتما ادعای جعل و استفاده از سند مجعول نمایید. اگر می بینید حکم قطعی به ضررتان است اعاده دادرسی نمایید. به هر حال امضاهای ذیل اسناد باید دستکاری شده باشد که بتوانند سند بزنند و یا جعل مفادی رخ داده باشد… وکالت بلاعزل هم جعلی است… اقدام بفرمایید
   اگر هم مقدور نشد از طریق سایت زیر پیگیری بفرمایید.
   https://hoghooghshahrvandi.eadl.ir/

 94. رحا جم دار گفت:

  سلام و احترام، و با تشکر از سایت مهداد
  بنده زمین ۳۰۰۰ متری بدون سند و قولنامهای داشتم که اعتماد کردم و بصورت صوری و بدون رد و بدل مالی به نام برادرم انتقال دادم در دفتر املاک به ثبت رسیده حالا او ۱۰۰۰ متر ان را بدون اطلاع بنده با قیمت پایین فروخته و اکنون بار درخواست من نسبت به عودت زمینها استنکاف می نماید. البته زمین ها را من ۱۵ سال پیش خریدم و اهالی و خانواده و فامیل شاهد هستند که من مالکم.لذا آیا با توجه به اینکه پولی به من نداده و معامله صوری بوده به لحاظ قانونی میتوانم پس بگیرم خواهشمندم در صورت امکان راهنمای بفرمایید زمین در استان البرز قرار دارد.

  با نشکر و احترام

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب ارجمند
   مهم اراده طرفین است. ثمن ندادن می تواند یکی از قرائن بطلان بیع باشد که البته به نظر قاضی ارجمند برمی گردد.

 95. مریم محقق گفت:

  سلام وقت شما بخیر
  من سال۱۳۷۵مقدار۲۰۰۰متر زمین مزروعی بصورت مشاع ازکل یک هکتار زمین را بصورت قولنامه ای خریدم
  صاحب زمین سال ۱۳۹۴اقدام به ثبت کل یک هکتار زمین نام خود بر اساس قانون۱۴۷و۱۴۸تعیین تکلیف اراضی نموده است،وباتوجه به اینکه ایشان سابقا همسربنده بودند و با جعل در دفترخانه رسمی یک وکالت بلاعزل تام از من بتاریخ سال ۹۳تا۹۶ساخته اندکه شکایت ان در دادگاه مطرح میباشد و نظریه کارشناسی بر جعلی بودن ان میباشد و پرونده در جریان است
  درحال حاضر بنده میخواهم ایشان را الزام به تنظیم سند بابت دو هزار متر زمین قولنامه ای بنمایم
  سوال بنده اینست که نتیجه چه خواهد شد؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   با همین توضیحات ان شاالله رای به نفع شماست و به محض قطعی شدن رای می توانید الزام به تنظیم سند رسمی بدهید.

 96. محسن گفت:

  با عرض سلام و ادب
  بنده در سال ۹۴ آپارتمانی را طبق توافق دوطرفه از شخصی خریداری نموده و در مبایعه نامه نیز قید گردید مبلغ مورد توافق نقدا پرداخت و تحویل فروشنده گردید (۲۰۰ میلیون تومان)
  سپس آپارتمان مذکور تحویل اینجانب گردید و بنده نیز بعد از یکسال واحد مذکور را بصورت قولنامه ای به شخص دیگری منتقل نمودم و طبق توافق قسمتی از مبلغ مورد معامله برای تنظیم سند رسمی تعیین گردید که با توجه به آماده بودن اسناد فروشنده اولیه از انتقال سند خودداری می‌نماید و اظهار می‌نماید که مبلغی باید به ایشان پرداخت شود تا ایشان راضی به تنظیم سند گردد در حالیکه خریدار از پرداخت این مبلغ اضافی امتناع می‌نماید.
  با توجه به گذشت پنج سال از موضوع و اخذ گواهی عدم حضور بنام اینجانب خریدار نهایتا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و دریافت ضرر و زیان ناشی از انجام تعهد و.. را به طرفیت بنده و فروشنده اولیه نموده است که در جلسه رسیدگی متاسفانه فروشنده اولیه دادخواست دعوای متقابل تحت عنوان تعیین نحوه پرداخت ثمن‌ معامله را نموده است.
  حال با توجه به اینکه معامله اینجانب با فروشنده توافقی بوده و ایشان تمام مبلغ را قبلا دریافت نموده بود و در مبایعه نامه الکترونیکی هم ثبت و امضاء و اثر انگشت ایشان موجود میباشد که قید گردیده کل مبلغ معامله نقدا و فی المجلس تحویل فروشنده گردید و با توجه به اینکه پس ازگذشت ۵ سال از موضوع و فروش آپارتمان مذکور به شخص دیگر متاسفانه بنده رسید مبالغ پرداختی را ندارم. لیکن در این مدت ملک مذکور تحویل خریدار بوده و هیچ گونه ادعا یا اعتراضی از طرف فروشنده صورت نگرفته که خود مبین وقوع بیع میباشد.
  علی ایحال آیا دادخواست ایشان قابلیت استماع دارد و بنده چگونه میتوانم وقوع بیع و حقانیت خود راثابت نمایم
  با تشکر فراوان

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   مبنا در قرارداد اراده طرفین است. در این مورد که می فرمایید فروشنده خود اقرار به دریافت تمام و کمال ثمن معامله کرده خودش بهترین دلیل می باشد. می توانید طبق همین اقرار و ارائه آن به دادگاه ان شاالله دعوا را نسبت به خود کان لم یکن بفرمایید. نهایتا ادعای جعل می کند که به کارشناسی ارجاع و مشکل حل می شود. اگر شاهدی هم دارید می توانید معرفی بفرمایید

 97. علی زنجانی گفت:

  باسلام.
  پدر بنده با دوستش از قطعه زمین ۵هزارمتری(دارای سند که بنام مالک قبلی که فروخته بود میباشد ) در سال ۹۳مجتمعا۷۰۰متر(۳۰۰متر پدرم۴۰۰متر شریکش) به اینجانب واگذار نموده اند و مبلغ آنرا نقدا دریافت کردند. و ملزم به تنظیم سندرسمی در دفترخانه شدند ولی زمانی معین مشخص نکردیم..ابتدا باید سند را بنام خود زده و سپس اقدام کنند.
  ولی طبق شرط ضمن عقد اینکه در صورت عدم صدور سند برای فروشندگان و عدم تنظیم سندمورد معامله بنام بنده؛بیع فسخ خواهد شد.
  حال این دو شریک (پدرم و شریکش )بنا به دلایلی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند.و سند را تنظیم نمیکنند.قیمت زمین در صورت داشتن سند ۷۰۰ملیون است و با فروش آن و سرمایه گذاری موقعیت بهتری پیدا میکنم..
  با اینکه۶سال است از معامله گذشته و هنوز سند نزدند.
  آیا میتوانم طبق شرط ضمن عقد مبنی بر فسخ بیع اقدام کنم و طبق نظر کارشناس قیمت روز زمین را مطالبه کنم .یا از اموالشان توقیف کنم..چون هر دو شریک دارای چندین و چند واحد تجاری و مسکونی .اداری هستند.
  فقط لطفا بصورت اجمال نحوه کار را شرح دهید که چگونه با اختیار حاصل از شرط ضمن عقد (مبنی بر فسخ شدن معامله در صورت عدم تنظیم سند )نسبت به فسخ بیع و درخواست قیمت روز زمین با جلب نظر کارشناس و متعاقبا توقیف اموال نامبردگان به میزان نظر قطعی کارشناس اقدام نمایم.؟
  با تشکر و سپاس از عوامل دست اندر کار سایت مهداد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   وقت بخیر
   یکی از طرفین دعوا پدرتان است که احترام ایشان و رضایتشان از شما به عنوان فرزند برای عاقبت بخیری، لازم و ضروری است.
   می توانید اول برای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت تمامی شرکا و صاحب سند رسمی اقدام بفرمایید و در صورت تعسر اقدام به فسخ معامله بفرمایید

 98. نیلوفرپوریان گفت:

  سلام وعرض ادب من سال۹۶به یک شرکت سرمایه گذاری مراجعه کردم بابت گرفتن سرمایه باسند ملکی که کلاهبردار ازآب درامدند.۵۰درصدملکم را سرمایه گرفتم اما سرمایه گذار گفت سند را بنام شخص دیگری بزنم.چک وسفته هم دادم.وقتی خواستم تسویه حساب کنم منکر شده وخانمی که وکالت فروش بنامش بود گفت ملک را خریداری کرده.بابت ربا و تحصیل مال ازراه نامشروع شکایت کردم دربازپرسی ادعا کرد چند تا چک بانکی که ازحساب خودش نبودبابت خرید ملک به من داده که اصلا بحساب من نرفته .کارشناس هم تایید کرده که ایشان پولی به من ندادند.چون پولی به ایشان پرداخت نکردم زیاد به اثبات ربوی بودن معامله امید ندارم .سوالم اینه که ایا میتونم از طریق حقوقی باتوجه به نظرکارشناس وباتوجه به عدم پرداخت مبالغ نوشته شده در مبایعه نامه صوری بودن معامله را ثابت کنم یاخیر

 99. ابوالفضل گفت:

  باسلام
  پدر بنده یک منزل مسکونی دارند که در حال حاضر در آن سکونت دارند در سال ۹۴ سند این منزل را بدون دریافت هیچگونه مبلغی و به جهت دریافت وام به نام پسرشان انتقال دادند حتی به جهت اینکه مشخص باشد که این کارشان صوری است همانروز در یک بنگاه یک مبایعه نامه نیز تنظیم کردند.و حتی در مجلسی بین فامیل دستخطی از فرزندشان انتقال سند را به جهت دریافت وام امضا شده گرفته است .
  از قضا پس از اینکه پسر وام دریافت کرد اتفاقی بین پسر و همسرش می افتد و خانواده همسر بخاطر تقاضای مهریه منزل فوق را توقیف می نمایند از طرفی چون پسر قادر به پرداخت اقساط بانک پس از این نبود پس از پایان قرارداد بانک نیز اقدام به ابلاغیه توقیف ملک به اداره ثبت و قیمت کارشناسی جهت فروش داده و اداره ثبت نیز در حال حاضر جهت مرحله مزایده فروش ملک به جهت پرداخت دیون طلبکاران نموده است.
  پدربنده نیز که از همه جا رانده و مانده بود با راهنمایی فامیل و یکی از وکلا اقدام به دادخواست می نماید که متاسفانه در دادگاه بدوی رد می شود سپس در تجدید نظر نیز موضوع رد می شود .
  خلاصه رای دادنامه تجدیدنظر:
  با احراز قصد تجدیدنظرخواه در انتقال ملک مورد خواسته به فرزندش حکم به رد دعوی وی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال ان صادر شده است و از نظر این دادگاه نیز قصد معیوب نیست بلکه آنچه خواهان مدعی است جهت انجام معامله است که خللی به اصل عقد نمی زند لذا با توجه به محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مستندات مذکور در رای و نظریه اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک موجبی که نقض دادنامه معترض عنه را باعث شود ارائه نگردیده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹دادنامه مرحله نخست را تایید و استوار می نماید.این رای قطعی است.
  درحال حاضر هم با توجه به اینکه خوانده ها بسیار شده اند(بانک-خانواده همسرپسر) و عدم توان مالی پدر در این زمینه آیا راه حلی برای اعاده درخواست وجود دارد یا اینکه باید از همه چیز گذشت.لطفا اگر راه حلی است راهنمایی فرمایید تا چکار کنیم.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   بایستی دلیل و مدرک در خصوص مخدوش بودن اراده و قصد بیع به دادگاه ارائه بفرمایید. به عبارتی باید عیب قصد و اراده محرز شود که اصلا به بیع تعلق نگرفته است.

 100. هانیه گفت:

  با سلام واحترام
  بنده ۱۷ سال پیش دو دانگ ملکی را از همسرم خریدم.که قبلا آن دو دانگ را همسرم از پدرشان خریده بود ( طبق قولنامه ایی دست نوشته که پدر همسرم نوشته و مهر و امضا نمودند).در قولنامه قید شده که مبلغ .. را نقدا پرداخت نماید. ما نصف مبلغ را چک و واریز به حساب ایشان و بقیه را نقدا پرداخت کردیم. برای پول نقد و یا چک رسید دریافت نکردیم. اکنون پدر همسرم ۶ دانگ ملک را بدون اطلاع ما فروخته و خریدار میدانسته این ملک شریک دارد و خریده است. من برای رعایت احترام اول اظهار نامه مبنی بر معامله فضولی به خریدار و فروشنده ارسال کردم و خواستار تحویل دودانگ شدم ولی هر دو امتناع کردند.بنده شکواییه فرستادم. پدر همسرم میفرمایند شما پولی پرداخت نکردید و حاضر به مصالحه هم نیست. چگونه پرداخت پولم را اثبات نمایم با اینکه برای ۱۷ سال پیش میباشد.(با توجه به اینکه بانکها هر ده سال به روز رسانی میشود) ممنون از راهنمایی سایت مهداد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   باید پرداخت ثمن به هر ترتیب اثبات شود و معامله و بیع دو دانگ احراز شود . با شهود، مطلعین و سایر قرائن و امارات اقدام بفرمایید . ان شاالله که مثمر ثمر باشد.
   با ما همراه باشید. قولنامه هم سند خوبی است که قابل خدشه به نظر نمی رسد

 101. سعید گفت:

  با سلام و احترام
  پدر بزرگ اینجانب حدودا ۶ سال پیش در ازای مراقبت از خودش در زمان پیری به اصرار و ترغیب عمویم یک منزل مسکونی به ارزش ۳ میلیارد فعلی را به صورت صوری به عمویم واگذار کرد و در معامله قید شده که عمویم مبلغ ۲۰۰ میلیون این منزل را خریده… و این در حالیست که شواهد کافی برای اثبات صوری بودن معامله و پرداخت نکردن مبلغ وجود دارد
  ضمن اینکه عمویم با وجود اینکه سند سوری به نامش خورده از نگهداری پدر بزرگم امتناع نموده و پدر بزرگم از واگذاری خانه پشیمان شد. و کلی پیگیری نمود تا خانه را از عمویم با زبان خوش و بدون شکایت پس بگیرد اما عمرش به دنیا قد نداد و فوت شد .
  پرسش من این است که وراث با توجه به توضیحات بالا و داشتن شاهد بر صوری بودن معامله و پرداخت نشدن پول … آیا میتوان دعوی شکایت کرد و خانه را پس بگیرند؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   بله . با ادله و مدارک موجود می توانید. باید قصد و اراده معامله پدر بزرگتان منتفی شود

 102. زهره گفت:

  سلام آیا در معامله ای ک انجام شده به شاهدان معامله هم شیرینی تعلق میگیره؟؟’و کدام طرف شیرینی میدهد ؟خریدار یا فروشنده و یا هر دو طرف؟

 103. خلیل گفت:

  با عرض سلام
  بنده و برادرانم در چهار سال پیش سهم الارث از منزل مادریمان را به صورت سند قطعی بدون مبایعه نامه و بدون دریافت مبلغ به خواهرمان واگذار کردیم قرار بر این بود که در زمان مقتضی منزل به فروش رفته و هر کس سهم خود را دریافت نماید اما اکنون ایشان با یکی از برادران تبانی نموده با قولنامه صوری ملک را به ایشان واگذار نموده و در صدد اخذ سند جدید برای برادرمان میباشند. ایا راهی برای ابطال سند قطعی اول هست ؟ در ضمن قرار ما شفاهی بوده و شاهد دیگری در زمان قرار نداشتیم

 104. وحید گفت:

  باسلام
  اینجانب زمینی را در سال ۹۷خریدم به فروشنده گفتم دو نفر ایادی قبلی هم قولنامه تو را تایبد کنند که اینگونه شد الان نفر اول ودوم در سال ۹۸ توافق نامه بین خود نوشته واعلام کرده اند معامله صوری بوده وآن را به شخص دیگری فروخته اند و زمین در تصرف من است ودر حال ساخت است میتوانند کاری بکنند؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   اگر آن‌ها ادعای صوری‌بودن دارند، باید با ارائه دلیل و مدرک معتبر این ادعا را اثبات نمایند. ضمن این‌که شما بیان نموده‌اید که زمین را از شخص دیگری خریداری نموده‌اید. در حالی که اشخاصی که ادعای صوری‌بودن معامله را کرده‌اند، اشخاص دیگری هستند.‌ موکداً توصیه می‌کنیم که حضوراً و با ارائه تمامی اسناد و مدارکی که دارید، با یک وکیل دادگستری مشورت نمایید.

 105. احمدی گفت:

  با سلام
  سوالی خدمتتون داشتم ممنون میشم کمکم کنید
  ۱۲سال پیش با آقایی که از همسر سابقشون ۶بچه داشتن ازدواج کردم حدود سه ماه پیش ایشون به سرطان مبتلا شدن و دکترا جوابش کردن و بعد دوماه ایشون فوت شدن منم مهریه ام را به اجرا گذاشتم و خونه و ماشین را توقیف کردم بچههای مرحوم شوهرم وکیل گرفتن و طی مبایعه صوری خانه را به اسم یکی از پسرها زدن و اعلام کردن که خونه را از پدرشون خریدن و ی مقدار از پولشو در بنگاه نقدا و فی المجلس پرداخت کردن و مابقی ان نیز همزمان با تنظیم وکالتنامه در دفتر ثبت اسناد رسمی پرداخت گردیده است
  و الان درخواست رفع توقیف را خواستن
  حال سوال من از شما این است که من چه کاری میتونم انجام بدم که ثابت کنم این معامله صوری است و همسرمن در ان زمان دچار الزایمر بودن ؟تا زمان ابلاغیه چه کاری از دستم بر میاد یا چه مدارکی لازمه که من تهیه کنم تا بتونم ثابت کنم که این معامله صوریه
  در ضمن اصل سندها و مدارک پزشکی همسرم نزد من است
  ممنون از وقتی که در اختیار من میزارید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   همین ادله را به قاضی دادگاه حقوقی ارائه دهید تا آنها نیز بررسی شود. می توانید دعوای دیگری مبنی بر صوری بودن معامله مطرح فرمایید.

 106. هانیه گفت:

  باسلام و احترام
  بنده میتوانم بعد از رضایت از شکایت کیفری(قبل از اجرای حکم) در مورد همان موضوع حقوقی دادخواست بدهم؟
  یا اینکه چون رضایت دادم دیگر حقوقی نیز نمیتوانم پیگیری کنم.
  باسپاس از کارشناس محترم سایت مهداد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   در صورتی که به‌صورت قطعی(غیرمشروط) گذشت کنید و رسیدگی خاتمه یابد، دیگر نمی‌توانید بابت همان موضوع شکایت کنید، ولی هم‌چنان می‌توانید از بُعد حقوقی طرح دعوا کنید. درواقع، گذشت امکان شکایت کیفریِ مجدد را از بین می‌برد و ارتباطی با بُعد حقوقی و طرح دعوای حقوقی ندارد.

 107. جعفر گفت:

  سلام
  من ملکی را ۱۲سال پیش ازشخصی خریدم که وکالت بلا عزل بنام من زد ۶ماه بعد من سندو قعطی زدم به نامم بعد از۲سال خود فروشنده فوت شد وچون ملک کلنگی بود وراث آن مروم سکونت داشت این ۱۲سال تااینگه من متوجه شدم اینها نمیخان ملک و تحویل من بدهند من دادخواست خلع ید دادم و رای هم گرفتم حال یکی از وراث که آن مرهوم شکایت گرده گه معامله صوری بوده سند ۱۲سال پیش بنامم است ولی مباینامه را نگه نداشتم
  ایا میتواند ابطال سند کند
  ممنون میشم اگر جواب بدین

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   ایشان برای این‌که بتواند آن معامله را به‌خاطر صوری‌بودن ابطال نماید، باید ادعای خود مبنی‌بر صوری‌بودن معامله را اثبات کند. برای اثبات این موضوع نیز بایستی دلیل و مدرک معتبر ارائه دهد.

 108. کرم گفت:

  باسلام و عرض ادب
  بنده یک قطعه زمین مسکونی به یک آقا فروختم که تو بنگاه املاک قولنامه را به نام زنش نوشتن و آقا پول زمین رو به من داد . بعد از حدود یک ماه بنده غافل از اینکه قولنامه به اسم خانمش هست ، سند رو به نام آقا انتقال دادم ، حالا این زن و شوهر از هم جدا شدن و خانم از من شاکی شده که چرا سند به نام شوهرش زدم . البته هیچ پولی از حساب خانم به حساب من واریز نشده. به نظر شما تکلیف چی میشه؟ با تشکر از راهنمایی شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   این‌که در نهایت این پرونده به کجا ختم خواهد شد، مشخص نیست. چیزی که مشخص است این است که ایشان می‌تواند هم به‌صورت حقوقی و هم کیفری علیه شما و همسرشان طرح دعوا و شکایت کند. اگر ایشان اقدام به طرح شکایت کیفری نموده باشد و بتواند با ارائه‌ی دلیل و مدرک معتبر ادعای خود را اثبات کند، دادگاه می‌تواند شما را به مجازات انتقال مال غیر محکوم نماید. از لحاظ حقوقی نیز، ایشان می‌تواند برای ابطال آن انتقال طرح دعوا کند.

 109. یاشار گفت:

  سلام من به مادرزنم گه اجاره بود دویست میلیون پول دادم عوضش سفته گرفتم هالا من با خانمم اختلاف داریم ها مادر زنم میگه من بی سواد بودم سفته امضا گردم من بدهکار نیستم لطفا منو راهنمای کنید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   سندی که در دست شما است، نشانه‌ی بدهکاری ایشان می‌باشد.
   ایشان اگر مدعی‌اند که این سند اعتبار ندارد، باید با ارائه‌ی دلیل و مدرک معتبر، ادعای خود را اثبات نمایند.

 110. خانم مهدوی گفت:

  باسلام و عرض خسته نباشید
  بنده در طبقه فوقانی منزل خودم یک دستگاه آپارتمان دارم که هردو بنام خودم هست و سند مجزاء دارد ولی امتیازات آب وبرق وگاز آنها مشترک هست. پسربنده با همسرش که ازدواج کردن چند سالی هست که در اون طبقه ساکن هستند روزی پسرم به من گفت که برای اینکه امتیازات آب و برق و گاز رو جدا کنیم و شما هی دم به دم هردو واحد را پرداخت نکنید ، این واحد طبقه بالارا صوری بنام من قولنامه کنید تا من با قولنامه اون به ادارات مربوطه مراجعه کنم و امتیاز جدید برا واحد بالا بگیرم و من این کارو کردم ولی بلافاصله در بنگاه پدرخانمش باقولنامه ای که من بهش دادم رفته و اون واحد رو به نام همسرش قولنامه کرده . حال بینشون اختلاف افتاده و کار به طلاق و طلاق کشی رسیده و خانمش تهدید کرده که من از پسرت قولنامه دارم وباید سند طبقه بالا رو به نام من بزنید .
  خواستم بپرسم من الان چه کار باید بکنم چون قصدم از قولنامه صوری باپسرم صرفا گرفتن امتیازت آب وبرق وگاز برا ساختمان بالا بود و نمیدونستم دوباره بنام زنش قولنامه میکنه .
  ممنون

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   معامله‌ی صوری، باطل است؛ یعنی هیچ اعتبار حقوقی ندارد و باعث نقل و انتقال مالکیت نمی‌شود. اگر شما ادعا دارید که معامله‌ی میان خودتان و پسرتان، صوری بوده است، باید با ارائه‌ی دلیل و مدرک معتبر، دعوای حقوقی طرح کنید. درواقع، باید شما دلایلی ارائه دهد که اثبات کند این معامله صوری بوده است و شما قصد واقعی برای انتقال مالکیت آن نداشته‌اید. برای این کار هم باید دادخواست ابطال معامله‌ی صوری را تنظیم و تقدیم دادگاه کنید.
   اگر دادگاه ادله‌ی شما را معتبر بداند، حکم به ابطال آن معامله می‌دهد و در اثر ابطال آن معامله، معامله‌ی میان پسرتان و همسرشان هم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

   با توجه به این‌که طرح این دعاوی پیچیدگی‌های خاصی دارد و باید در آن، به مواد قانونی استناد شود، برای این‌که دعوای شما با رعایت تمامیِ نکات حقوقی طرح شود، پیشنهاد می‌کنیم که حضوراً با یک وکیل دادگستری مشورت نمایید و از همراهیِ او بهره ببرید. علت این پیشنهاد این است که هر اقدامِ حقوقیِ اشتباه می‌تواند یا شما را برای همیشه از حقی که دارید، محروم کند یا احقاق دوباره‌ی آن را سخت‌تر و پیچیده‌تر نماید.

 111. خانم مهدوی گفت:

  سلام و ممنون از حوصله و وقتی که گذاشتید وراهنمایی کردید.

  در رابطه با سوالم که نگران قولنامه صوری باپسرم بودم ، پسرم چون اغفال شده و عذاب وجدان گرفته به بنده مراجعه کرد وگفتش حاضره در دادگاه اقرار کنه که جریان از چه قرار است و معامله صوری بوده . آیا این کمکی به من میکنه.
  ممنون

 112. مجید سیفی گفت:

  سلام به سایت مهداد
  بنده یک هفته است که منتظر جواب سوال هستم

 113. بنده خدا گفت:

  سلام وقت بخیر
  یه معامله بین دو دوست انجام شده بدون هیچ سند و مدرکی و هیچ قولنامه ای فقط به صورت زبانی که یک نفرشون که توی بازار موبایل فعالیت داره با سرمایه ی اون یکی گوشی خرید و فروش کنه و ماهانه مبلغی به عنوان سود به اون طرف بده..حالا اونی که خرید و فروش داره ورشکست شده ولی اون طرف سرمایه گذار میگه باید کل پولی که من سرمایه گذاشتم توی این کار رو به من برگردونی…میخواستم بدونم ایا این معامله از اصل دارای مشکل هست یا نه پول سودی محسوب میشه؟طرف سرمایه گذار میتونه شکایت بکنه؟یا طرف ورشکست شده میتونه به دلیل تهدیدات و ضرب و شتمهایی که شده از سرمایه گذار شکایت کنه ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنین خدا خیرتون بده

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب ارجمند
   اگر مضاربه بوده مشکل ندارد. سو نیت هم وجود ندارد.
   در ضمن نیاز به حضور شهود یا تصاویر و یا اقرار متشاکی برای اثبات جرم است و صرف ادعا کافی نیست

 114. بهزاد فیوضی گفت:

  با سلام
  زحمتتون من دو بار سورالم را مطرح کردم و چند هفته هم میگذرد ولی پاسخی دریافت نکردم

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   مخاطبان ارجمند
   حتما ایمیل صحیح وارد فرمایید
   برخی پاسخ ها امکان انتشار ندارند….
   در ضمن ممکن است تبلیغاتی باشد که باز هم امکان انتشار ندارد.
   حتما دقت فرمایید
   با سپاس

   • بهزاد فیوضی گفت:

    با سلام احتراما پدر ما به خاطر فرار از طلب مهریه همسر سومشان (بعد از فوت مادر ما) ملکشان را به نام برادر ناتنی ما (فرزند همسر اولشان) نمودند و از ایشان یک وکالت بلاعزل گرفتند که بعد از حل مشکل مهریه ملک را به نام خود کنند، ولی مدت کوتاهی بعد از اخذ وکالت فوت شدند . که ایشان در زمان خاکسپاری گفتند من ملک را تقسیم میکنم ولی بعد از یکسال ملک را فروخته!
    لازم به ذکر است هیچگونه مبادله مالی و مبایعه نامه ای هم با پدر نداشتند.

    • کارشناس سایت مهداد گفت:

     با سلام

     اگر منظورتان این است که این معامله به‌صورت صوری واقع شده است، افراد ذی‌نفع (ورثه‌ی پدرتان) می‌توانند با اثبات صوری‌بودن این قرارداد، برای ابطال آن، اقدام حقوقی انجام دهند.

 115. ن گفت:

  با سلام و عرض ادب
  حدود بیش از ۲۰ سال پیش عمویم که بیسواد بود با یک وکالت دست نویس که خریدار آن را تنظیم کرده بود مقداری زمین را به شخصیتی حقوقی فروخته است. حال آنکه جز عمویم بقیه وراث راضی به فروش زمین نبودند و همین هم موجب شد که ۳ نفر از وراث که اسمشان پای وکالت نامه نوشته شده است آن را امضا ننموده اند و اسم ۳ نفر از وراث هم اصلا در وکالت نامه قید نشده است و امضا کنننده ها هم که ۳ نفر هستند با اکراه امضا نموده اند.
  آیا : معامله مطابق شرع و قانون بوده است؟
  و یا نقایص موجود در وکالت نامه میتواند منجر به نقض آن شود؟
  ضمن اینکه عمویم و ۲ نفر از امضا کنندگان فوت نموده اند.

  شرمنده و با آرزوی عمر با عزت و برکت برایتان.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   مخاطب گرامی؛
   بله، همینطور است.
   هم آن قرارداد وکالت و هم فروش سهم‌الارث ورثه‌ی دیگر بدون رضایت آن‌ها ایراد قانونی دارد.

 116. صادق الهی گفت:

  باسلام بنده درسال ۹۴زمینی خریداری نمودم و بعداز یک ماه شخصی ادعا کرد که بنده زمین رادرسال ۷۴ازشخصی که به شما فروخته خریداری نمودم و بنده نپذیرفتم چون قرارداد آن عادی دریک نسخه بود وشخص بعنوان گواه در پایین قرارداد امضاکرده که از بدو تولد تا سال ۱۳۷۸فامیلی آن تازه بوده اما در قرارداد سال ۷۴ فامیلی آن جمشیدی نوشته شده بوده از ثبت احوال احوال استعلام که در پاسخ از ثبت احوال نوشته که از سال ۱۳۴۲که تاریخ تولد این اقاهست تا سال ۱۳۷۸فامیلی آن تازه واز سال ۷۸به بعد به جمشیدی تغییر شهرت داده

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   متوجه سوال اصلی شما نشدیم.
   در صورت تمایل، مجدداً سوال اصلیِ خود را به‌طور مختصر ارسال فرمایید.

  • عارف گفت:

   سلام ، ملکی تو دفتر مشاور املاک معامله کردم ، مبایعنامه مهر برجسته نداره ، مهر جوهری داره ، ایا اشکالی داره?

   • کارشناس سایت مهداد گفت:

    سلام مخاطب محترم
    حتما پیگیری بفرمایید ولی این امر به صحت معامله خللی وارد نمی آورد و صرفاً رعایت تشریفاتی است که در آینده مشکلی به وجود نیاید.

 117. مرجان گفت:

  با سلام و عرض احترام
  بنده مهریه خود را از طریق ثبت به اجرا گذاشتم و ماشین همسرم را توقیف سندی کردم،اداره ثبت به من گفتن که نامه توقیف فیزیکی ۲هفته دیگر میاد که بعدا فهمیدم اشتباه به من گفتن و من میتونستم همان موقع درخواست توقیف فیزیکی کنم.
  همسر بنده پس از اطلاع از این موضوع که مهریه ام را به اجرا گذاشته ام،ماشین رو یک هفته پنهان کرد،در این یک هفته به کمک وکیل خود یک قولنامه صوری به تاریخِ قبل از توقیف سندی درست کرده و مدعی هستش که ماشین را خیلی وقت پیش قولنامه ای فروخته!
  به چه طریق میتونم صوری بودن و فرار از دین رو ثابت کنم؟
  آیا با وجود همچین کاری میتونه ماشین را به عنوان بخشی از مهریه ام به من نده؟
  آیا با وجود این قولنامه من میتونم دستور توقیف فیزیکی بگیرم و ماشین را به پارکینگ منتقل کنم؟
  ممنون از شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب ارجمند
   می توانید شکایت جعل و استفاده از سند مجعول نمایید. با اثبات زمان تنظیم سند قولنامه منتف است وتوقیف انجام می شود

 118. بهزاد فیوضی گفت:

  با سلام احتراما پدر ما به خاطر فرار از طلب مهریه همسر سومشان (بعد از فوت مادر ما) ملکشان را به نام برادر ناتنی ما (فرزند همسر اولشان) نمودند و از ایشان یک وکالت بلاعزل گرفتند که بعد از حل مشکل مهریه ملک را به نام خود کنند، ولی مدت کوتاهی بعد از اخذ وکالت فوت شدند . که ایشان در زمان خاکسپاری گفتند من ملک را تقسیم میکنم ولی بعد از یکسال ملک را فروخته!
  لازم به ذکر است هیچگونه مبادله مالی و مبایعه نامه ای هم با پدر نداشتند.

 119. حسن نوری گفت:

  با سلام احترام.زمین کشاورزی ارثیه پدری می‌باشد که بعد از مدتی همسایه هم جوار ما زمین خریده بدونه هیچ خیابانی حالا مدعی شده من از این را استفاده میکردم مدعی شده خیابان باید شریک بشیم رفته شکایت کرده

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام

   در هر پرونده‌ای، خواهان یا شاکی مسئولیت اثبات ادعای خود را دارد. در این مورد نیز، ایشان به‌عنوان مدعی باید ادعای خود را با ارائه‌ی دلیل و مدرک معتبر اثبات کند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *