امروز دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ رجب ۱۴۴۰
 • اذان صبح: ۰۵:۳۹
 • طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳
 • اذان ظهر: ۱۳:۱۱
 • غروب آفتاب: ۱۹:۱۹
 • اذان مغرب: ۱۹:۳۷
 • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹
 • امام رضا (ع): ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است و به فرزند آدم چيزى بالاتر از يقين داده نشده است.
+-
بازدید: ۶۸۴۶
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری

در صورتیکه در معامله بین دو طرف قرارداد دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد، امر مذکور اماره‌ای بر صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین است.

رای دادگاه بدوی:

در خصوص داخواست تقدیمی خانم الف با وکالت آقای ب به طرفیت آقای ج و خانم د با وکالت آقای ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷۶ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاریه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولا مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیا هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاریه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاریه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ به موکل ابلاغ شده. ثالثا یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می‌باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی‌باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاریه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضع دعوی جزء مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می‌باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می‌تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می‌رسد خوانده ردیف اول به‌صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می‌باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده. در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستندا به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی‌اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر:

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. و خانم ر.د. با وکالت ش.پ. به‌طرفیت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری صلح‌نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظرخواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظرخوانده) محرز است و علی‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن‌گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی‌مابین تجدیدنظرخواهان‌ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی‌باشد. بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می‌باشد. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان خودمانی:

در پرونده فوق همانطور که ملاحظه می فرمایید،‌آقا اردشیر ۲ سال بود که با همسرش مشکل داشت و نهایتا به لج و لجبازی منجر شد. مهریه سودابه خانم ۶۶ سکه تمام بهار آزادی بود که دراجرای ثبت آنها را به اجرا گذاشت. آقا اردشیر هم وقتی ماجرا را فهمید آپارتمانی را که داشت به نام مادرش کرد… وقتی وکیل سودابه خانم در دادگاه شکایت نمود گفت پولی بابت این صلحی که صورت گرفته، پرداخت نشده است. وکیل آقا اردشیر از طرف دیگر گفت که مادرش با وکالت بلاعزلی که داشته می‌توانسته ملک را به نام خودش منتقل کند. مضافا اینکه اردشیر قبل از اطلاع از اینکه مهریه به اجرا گذاشته شده است،‌ آپارتمان را به نام مادرش منتقل نموده است!!! در نهایت دادگاه مرحله نخستین اینگونه رای داد که صرف‌نظر از اینکه ابلاغ چه زمانی انجام شده است و آیا منزل از مستنیات دین و بدهی هست یا خیر،‌ مهم این است که انتقال آپارتمان در زمان دعوای زوجین بوده است. همچنین پولی بابت خانه رد و بدل نشده است. بنابراین سند رسمی که درباره صلح آپارتمان و انتقال آن به مادر اردشیر صادر شده است، باطل است و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله سودابه خانم هم باید پرداخت شود. دادگاه مرحله تجدیدنظر هم رای را تایید نمود و تصریح کرد که نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری بودن معامله است.

 لازم است بدانیم که طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اگر کسی برای اینکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند، معامله صوری انجام دهد (یا همان مشقی خودمان!) آن قرارداد باطل است،‌چون اصلا اراده و قصد درستی برای بستن آن قرارداد وجود نداشته است.

31 پاسخ به “دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری”

 1. هابیل امراهی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۴زمین زراعی ذخیره به مساحت۵ هکتار
  تصرف نمودم در سال ۱۳۵۸موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک ازاداره جهادکشاورزی بنام خودم اخذنمودم و برادر بنده اینجانب را تهدید می کند که زمین مال پدرمان است ومی خواهد از اینجانب شکایت بکند و زمین را ازدست اینجانب بگیرد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و عرض ادب
   ممنونیم سایت مهداد را که متعلق به خودتان است برای پرسش سوالتان انتخاب نمودید.
   تمام اسناد و مدارک مربوط به زمین را در جلسه رسیدگی به همراه داشته باشید. همچنین می توانید تصاویر اسناد را هم در پرونده قرار دهید. البته برخی اسناد را خود دادگاه از شما مطالبه می کند. ادعای برادر شما هم بدون دلیل به نتیجه نخواهدرسید. بنابراین ادعای بی اساس و بی مبنا در محاکم راهی به جایی نمی برد. شما هم نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه باشید.

 2. ساسان گفت:

  با سلام چندین سال قبل ملکی با قیمت ۲۰۰ میلیون طبق مبایعه نامه پدرم به من واگذار کرد و در این مبایعه نامه هیچ ثمنی پرداخت نشد چون در طول زمان کم کم بدون رسید به پدرم پرداخت میکردم و مدرکی جز شاهد ندارم و پدرم در مبایعه نامه اقرار کرده تمام ثمن معامله پرداخت شده و هیچ طلبی ندارم امضا کرده و دو شاهد هم این مبایعه نامه رو امضا کرده اکنون بنده در این خانه ۳ سال هست که ساکن حالا پدرم دادخواست ادعای صوری بودن مبایعه نامه رو داده سند رسمی بنامم نمیزند آیا ادعای صوری بودن آنها قبول هست

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با عرض سلام و احترام .
   بسیار ممنون که سایت مهداد را انتخاب نمودید.
   در مورد سوال شما لازم به ذکر است که باید دلایل انعقاد قرارداد بین شما و پدرتان را در دادگاه ارائه نمایید . مثلا اقساطی که به ایشان پرداخت نمودید را اگر فیش و یا رسیدی دارید و یا شماره حسابی که به ایشان منتقل شده است و یا شهودی که دارید… با استفاده از این دلایل می توانید غیر صورتی بودن قرارداد خود را ثابت نمایید. البته اصل بر صحت قرارداد است و اثبات خلاف آن با مدعی است.
   صبر بفرمایید که رای قطعی در مورد صوری‌نبودن قرارداد صادر شود و سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمایید.
   با سپاس از اینکه با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه هستید.

 3. محمد گفت:

  سلام من ی ملکی سال ۹۱به ارزش نهصد میلیون خریدم با مبایعه نامه واز دست چک برادرم چک دادم چون برادرم به من بدهکار بود و برادرم هم با کسی که من ملک رو ازش خریدم مراوده مالی داشت چک ها رو برادرم یکی یکی گرفته و بحاش از طلبش کم کرده و پول هم بهش داده و من حتی این ملک‌چون زمین کشاورزی بوده ومن در آن ساخت و ساز کردم جهاد از من سال نود و دو شکایت کرده و من حکم برائت گرفتم وهنوز در تجدید نظر هست ولی مالک قبلی در ملک ساخت و ساز کرده و از ملک فروخته الان هم ادعا میکنه معامله صوری بوده است.من چطور میتونم ثابت کنم که دروغ میگوید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و سپاس از همراهی شما با سایت مهداد
   جسارتا کدام معامله را مدعی شده که صوری است؟ اگر معامله شما را می گوید که با مبایعه نامه و پرداخت پول زمین،شهود و …امکان اثبات خلاف آن هست.
   نگران نباشید.
   با سایت خودتان همراه باشید

 4. امین گفت:

  سلام و عرض ادب
  خواستم سوالی از محضرتان بپرسم و ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  براساس یه قراردادی بنام مشارکت مدنی بازرگانی میان بانک تنظیم شده است و بانک در همان روز واریز به حساب شریک، وام را بعنوان تسویه بدهی وام های قبلی برداشت نموده است
  با چند نفر وکیل صحبت کردیم متاسفانه هرکس یه نظری دارد
  در پیرینت حساب هم کاملا مشخص است که تاریخ واریز و دریافت مجدد از سوی بانک یه روز بوده و به اصطلاح وکلای حقوقی عملا شراکت صورت نگرفته است
  آیا میتوان به استناد صوری بودن درخواست ابطال قرارداد را نمود؟
  آیا پیرنت بانکو نهایتا تایید کارشناس رسمی مبنی بر اینکه عملا پول تحت عنوان وام مسارکت در اختیار شریک قرار داده نشده از شرایط باطل بودن قرارداد است و یا صوری بودن.
  خیلی خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   پرونده ای که می فرمایید بسیاری از ابعادش مبهم است….
   لازم به ذکر است اثبات معامله فضولی بسیار سخت است و چندانکار راحتی نمی باشد.
   اگر اثبات شود معامله باطل خواهد بود.
   ممنون از همراهی تان

 5. امید گفت:

  با سلام من ۴ سال پیش ۱هکتار زمین خریدم به مبلغ ۸۰میلیون تومان پول فروشنده رانقدآ دادم در نزد بنگاه چون خودش اصرار کرد الان رفته از من نزول شکایت کرده هم قولنامه و وکالت زده چون پارتی داره دادگاه پرونده را اون اینرو میکنه یه چیزی پیدا کنه و من کلی شاهد و شهود دارم به نظر چکار کنم

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   ممنون که ما را انتخاب نمودید.
   تمام ادله ای که دارید را در دادگاه ارائه نمایید. به عبارتی اسناد و مدارک را تحویل دهید. شهود را نزد قاضی حاضر نمایید و …
   نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با ما همراه باشید

 6. حسین موسوی نسب گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۴۶ ۹هکتار زمین زراعی ذخیره را خودم تصرف نمودم و زمین موصوف اون زمان دارای دیم و تپه مانند بود واینجانب خاک زمین زراعی را با دستگاه لودر برداشته وبه سطح آبادانی رسانده ام در سال ۱۳۵۰از اداره کشاورزی دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب وخاک بنام خودم اخذنمودم ودر سال ۱۳۵۰ درخواست سند به اداره کشاورزی ارائه نمودم ولی اما از آن زمان تابه حال اداره کشاورزی معرفی نامه در خصوص اخذ سند به اینجانب نداده است که اینجانب بتوانم از طریق اداره ثبت اسناد برای زمین زراعی ذخیره تصرفی سند اخذ نمایم وزمین زراعی ذخیره موصوف فاقد سندرسمی میباشداینجانب ازسال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۹۷ زمین زراعی ذخیره راکشت و برداشت می نمایم توضیح براینکه حدود ۳روز است که برادر اینجانب مدعی است ومی گوید من از شما شکایت می کنم که زمین زراعی ذخیره شما مال پدرمان است وحتی برادر اینجانب به اینجانب گفت ۴ نفر شهود به دادگاه ارائه می نمایم تا دادگاه زمین زراعی ذخیره را ازدست اینجانب خلعید بکند آیا برادر اینجانب می تواندباارائه ۴نفر شهود به دادسرا زمین زراعی ذخیره اینجانب راخلعید بکند ویانه ضمنا دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک زمین بنام خودم است آیا دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک دردادگاه به عنوان مالکیت زمین زراعی ذخیره محسوب می شود ویانه لطفا اینجانب را راهنمایی کنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   با توجه به فرض سوال
   شما هم تصرفات چندين ساله دارید و هم مداركى كه ذكر كرده اید.
   لذا دلايل قوى دارید و محکمه پسند.
   اما در هر حال جزييات در پرونده مى باشد وتصميم گيرنده قاضى.
   با ما همراه باشید

 7. هابیل شبستری گفت:

  سلام آقای مهداد
  آدرس دفتر وکالت شما در کدام شهرستان است

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم.
   وقت بخیر
   مهداد نه آقا هست و نه خانم.
   سایت متعلق به قوه قضاییه است
   با سپاس از همراهی شما

 8. اسماعیل محمدنسب گفت:

  حدود یک ماه پیش عموی بنده در تماس تلفنی همراه به من گفت که من را زیر ماشین لهت میکنم تا بمیری و بروی داخل قبرستان وبعدش هم به من گفت که هرکجای خیابان ببینمت با چاقو شکمت را پاره پاره می کنم به مدت ۱۵ دقیقه در تماس تلفنی همراه عموی من گفت که من ومی کشه من هم در تماس تلفنی همراه صدای عموی خودم را ضبط نمودم وسی دی صدای ضبط شده تماس تلفنی
  من از عموی خودم شکایت تهدید به قتل به دادگاه عمومی شکایت ارائه کردم
  تهدید به قتل چند ماه حبس و زندان دارد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اولا که ایشان فامیل و برادر پدرتان هستند. پس تا حد امکان ایشان را ببخشید.
   ثانیا تهدید صورت گرفته که طبق ماده ۶۶۹ به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
   با ما همراه باشید

 9. بهزاد قلیزاده گفت:

  پدر اینجانب به علت بیسواد بودن خواندن ونوشتن ندارد حدود یکسال پیش عموی اینجانب با ۲ نفر از برادراینجانب وباهمدستی مشاور املاک همگی همدست شده اند و سر پدر اینجانب را کلا ه گذاشته اند ومشاور املاک یک مبایعه نامه نوشته که پدراینجانب

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سوالتان ناقص آمده. باید ادله کافی در دادگاه ارائه بفرمایید که پدرتان اراده قرارداد بستن را نداشته و نمی خواسته فروش ملکی را انجام دهد و باید تقاضای ابطال مبایعه نامه را نمایید.
   با سپاس از همراهی شما

 10. بهزاد قلیزاده گفت:

  پدر اینجانب به علت بیسواد بودن خواندن ونوشتن ندارد حدود ۷سال پیش عموی اینجانب با ۲ نفر از برادراینجانب وباهمدستی مشاور املاک همگی همدست شده اند و سر پدر اینجانب را کلا ه گذاشته اند ومشاور املاک یک مبایعه نامه با کد رهگیری نوشته است که پدراینجانب زمین زراعی ذخیره خودش که فاقد سند بوده و۳هکتارزمین زراعی خودش رابه مبلغ چهل و پنج میلیون وپانصد هزار تومان به عموی اینجانب فروخته است ودو تا از برادراینجانب زیر مبایعه نامه رابه عنوان شاهد امضا کردند در حالی که عموی اینجانب هیچ گونه پولی به پدر اینجانب پرداخت نکرده است ومشاور املاک در مبایعه نامه نوشته که پول به صورت نقدی پرداخت شده است باقیمانده ثمن ندارد و پدر اینجانب می تواند از عموی اینجانب و۲ تا از برادراینجانب واز مشاور املاک به دادگاه به جرم کلاهبرداری شکایت بکند و شکایت بطلان مبایعه نامه را کندوپدر اینجانب زمین زراعی ذخیره را از طریق قانونی از دست عموی اینجانب بگیرد ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 11. بهنام علیپور گفت:

  آیا پسری که پدرش بیمار و یابیسواد باشد پسری که با همدست بشود و مشاور املاک یک مبایعه نامه بنویسد که پدر۳ هکتار از زمین زراعی ذخیره خودش رابه قیمت چهل و پنج میلیون وپانصد هزار تومان به پسر ش واگذار کرده است در حالی که پسر هیچ گونه پولی به پدرش پرداخت نکرده باشد و بعدا پدر آن پسره از پسر خود به جرم کلاهبرداری به دادگاه شکایت بکند پدر می توان آن مبایعه نامه را باطل کند و زمین را ازدست پسرش باز گرداند

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   بله. با اثبات اینکه تقلب صورت گرفته و با دلایل کافی امکان پذیر است.
   با سپاس از همراهی شما

 12. هادی آقاپور گفت:

  از پلیس اطلاعات سپاه به کجا می توان شکایت کرد

 13. سجاد علمی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۲ مامور توزیع آب کانال شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی بودم و اینجانب در اون زمان ۵هکتار زمین زراعی ذخیره دیم وتپه تصرف نمودم و خاک زمین زراعی ذخیره را با دستگاه لودر برداشته وبه سطح آبادانی رسانده ام و اینجانب در سال ۱۳۵۷ موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم و حتی از شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی کارت آبیاری هم به نام خودم اخذنمودم حالا بعد ازگذشت چندین سال اداره جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی از اینجانب به دادگاه شکایت کرده است که کارمند دولت حق ندارد زمین زراعی ذخیره تصرف بکند اداره جهاد کشاورزی می خواهد زمین زراعی را برای همیشه ازدست اینجانب خلعید بکندلطفا اینجانب را راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام وتبريك سال نو
   جهاد آيا به قانون خاصى اشاره واستناد كرده است يا خير ؟
   اگر قانون خاصى در رابطه با ادعاى جهاد باشد كه كارى نمى شود كرد و حرف جهاد قانونى است
   وإلا با توجه به سوابق احيا و تصرفات حق با شما مى باشد.
   با سپاس از همراهی شما

 14. حسن قاسمی وند گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۴۸زمین زراعی ذخیره به مساحت ۱۰هکتار تصرف نمودم ودر سال ۱۳۶۷ موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم توضیح براینکه همسایه بغلی ام که ۱۲ هکتار زمین زراعی با سند قطعی به مورخه .۱۰.۲۰ ۱۳۴۴زمین موصوف را وزارت کشاورزی به همسایه بغلی ام واگذار کرده است حدود یک سال می شود که همسایه بغلی ام سد مرزی زمین اینجانب رابا تراکتور شخم زدن و۱ هکتار از زمین زراعی من رابه زمین خودش مختلط کرده است وهمسایه بغلی الکی ادعا می کند که زمین ۱هکتار متعلق به زمین خودش است ضمنا زمین زراعی ذخیره اینجانب فاقد سند می باشد اینجانب با دفتر چه نهاده های کشاورزی ۱۰ هکتار می توانم از همسایه بغلی ام به دادگاه شکایت بکنم و زمین ۱هکتار را از دست همسایه بغلی ام بگیرم ویانه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   تمام دلایل خود را در دادگاه ارائه دهید. این مواردی که فرمودید در حد اماره قضایی است و قاضی محترم خود به ارزیابی آنها می پردازد و تصمیم گیری نهایی با اوست.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 15. علی راستگو گفت:

  اینجانب در مورخه ۹۷.۱۲.۲۹ ساعت ۷عصر در داخل بازارپیاده روی می کردم درهمان لحظه مامور اطلاعات سپاه جلوی اینجانب را گرفت واینجانب را بی دلیل دستگیر کرده وبه اطلاعات سپاه بردند ودر داخل با مشت و لگد اینجانب را کتک کاری نمودند اینجانب از ناحیه بدن زخمی و صدمه دیده ام و بعدا اینجانب را به دادسرا فرستادند تادر دادسرای عمومی قاضی کشیک از بنده تعهد گرفت واینجانب را آزاد کرد بنده می توانم بدون شهود از مامور اطلاعات سپاه به دادسرای نظامی شکایت بکنم و یانه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   با تبریک سال جدید تمام ادله ای که دارید را باید در داسرای نظامی ارائه دهید. باید آثار جرم مثل ضرب و جرح و … باقی مانده باشد وگرنه احراز جرم به راحتی نخواهد بود…
   با ما همراه باشید

 16. محسن فرجام گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۵۳زمین زراعی ذخیره به مساحت ۸هکتار تصرف نمودم و زمین موصوف فاقد سند است اینجانب در سال ۱۳۶۷موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم و همسایه بغلی ام که ۱۲هکتار زمین زراعی که درسال ۱۳۴۴ اصلاحات ارضی بهش واگذار کرده است و حدود یک هفته پیش همسایه بغلی ام با تراکتور سد مرزی زمین اینجانب ۱هکتار زمین زراعی ذخیره شخم زنی زمین اینجانب را به زمین خودش مختلط کرده است وادعا می کند که زمین زراعی ذخیره ۱هکتار متعلق به خودش است آیا اینجانب دردادگاه می توانم با دفترچه نهاده های کشاورزی ۱هکتار زمین زراعی ذخیره اینجانب را از دست همسایه بغلی ام بگیرم ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   تمام دلایل خود را در دادگاه ارائه دهید. این مواردی که فرمودید در حد اماره قضایی است و قاضی محترم خود به ارزیابی آنها می پردازد و تصمیم گیری نهایی با اوست.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *