امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۷ صفر ۱۴۴۱
 • اذان صبح: ۰۴:۴۷
 • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰
 • اذان ظهر: ۱۱:۵۰
 • غروب آفتاب: ۱۷:۲۹
 • اذان مغرب: ۱۷:۴۸
 • نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۸
 • امام باقر(ع) فرمودند: زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».
+-
بازدید: ۲۱۳۳۸
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری

در صورتیکه در معامله بین دو طرف قرارداد دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد، امر مذکور اماره‌ای بر صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین است.

رای دادگاه بدوی:

در خصوص داخواست تقدیمی خانم الف با وکالت آقای ب به طرفیت آقای ج و خانم د با وکالت آقای ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷۶ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاریه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولا مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیا هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاریه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاریه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ به موکل ابلاغ شده. ثالثا یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می‌باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی‌باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاریه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضع دعوی جزء مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می‌باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می‌تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می‌رسد خوانده ردیف اول به‌صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می‌باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده. در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستندا به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی‌اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر:

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. و خانم ر.د. با وکالت ش.پ. به‌طرفیت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری صلح‌نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظرخواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظرخوانده) محرز است و علی‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن‌گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی‌مابین تجدیدنظرخواهان‌ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی‌باشد. بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می‌باشد. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان خودمانی:

در پرونده فوق همانطور که ملاحظه می فرمایید،‌آقا اردشیر ۲ سال بود که با همسرش مشکل داشت و نهایتا به لج و لجبازی منجر شد. مهریه سودابه خانم ۶۶ سکه تمام بهار آزادی بود که دراجرای ثبت آنها را به اجرا گذاشت. آقا اردشیر هم وقتی ماجرا را فهمید آپارتمانی را که داشت به نام مادرش کرد… وقتی وکیل سودابه خانم در دادگاه شکایت نمود گفت پولی بابت این صلحی که صورت گرفته، پرداخت نشده است. وکیل آقا اردشیر از طرف دیگر گفت که مادرش با وکالت بلاعزلی که داشته می‌توانسته ملک را به نام خودش منتقل کند. مضافا اینکه اردشیر قبل از اطلاع از اینکه مهریه به اجرا گذاشته شده است،‌ آپارتمان را به نام مادرش منتقل نموده است!!! در نهایت دادگاه مرحله نخستین اینگونه رای داد که صرف‌نظر از اینکه ابلاغ چه زمانی انجام شده است و آیا منزل از مستنیات دین و بدهی هست یا خیر،‌ مهم این است که انتقال آپارتمان در زمان دعوای زوجین بوده است. همچنین پولی بابت خانه رد و بدل نشده است. بنابراین سند رسمی که درباره صلح آپارتمان و انتقال آن به مادر اردشیر صادر شده است، باطل است و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله سودابه خانم هم باید پرداخت شود. دادگاه مرحله تجدیدنظر هم رای را تایید نمود و تصریح کرد که نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری بودن معامله است.

 لازم است بدانیم که طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اگر کسی برای اینکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند، معامله صوری انجام دهد (یا همان مشقی خودمان!) آن قرارداد باطل است،‌چون اصلا اراده و قصد درستی برای بستن آن قرارداد وجود نداشته است.

103 پاسخ به “دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری”

 1. هابیل امراهی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۴زمین زراعی ذخیره به مساحت۵ هکتار
  تصرف نمودم در سال ۱۳۵۸موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک ازاداره جهادکشاورزی بنام خودم اخذنمودم و برادر بنده اینجانب را تهدید می کند که زمین مال پدرمان است ومی خواهد از اینجانب شکایت بکند و زمین را ازدست اینجانب بگیرد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و عرض ادب
   ممنونیم سایت مهداد را که متعلق به خودتان است برای پرسش سوالتان انتخاب نمودید.
   تمام اسناد و مدارک مربوط به زمین را در جلسه رسیدگی به همراه داشته باشید. همچنین می توانید تصاویر اسناد را هم در پرونده قرار دهید. البته برخی اسناد را خود دادگاه از شما مطالبه می کند. ادعای برادر شما هم بدون دلیل به نتیجه نخواهدرسید. بنابراین ادعای بی اساس و بی مبنا در محاکم راهی به جایی نمی برد. شما هم نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه باشید.

 2. ساسان گفت:

  با سلام چندین سال قبل ملکی با قیمت ۲۰۰ میلیون طبق مبایعه نامه پدرم به من واگذار کرد و در این مبایعه نامه هیچ ثمنی پرداخت نشد چون در طول زمان کم کم بدون رسید به پدرم پرداخت میکردم و مدرکی جز شاهد ندارم و پدرم در مبایعه نامه اقرار کرده تمام ثمن معامله پرداخت شده و هیچ طلبی ندارم امضا کرده و دو شاهد هم این مبایعه نامه رو امضا کرده اکنون بنده در این خانه ۳ سال هست که ساکن حالا پدرم دادخواست ادعای صوری بودن مبایعه نامه رو داده سند رسمی بنامم نمیزند آیا ادعای صوری بودن آنها قبول هست

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با عرض سلام و احترام .
   بسیار ممنون که سایت مهداد را انتخاب نمودید.
   در مورد سوال شما لازم به ذکر است که باید دلایل انعقاد قرارداد بین شما و پدرتان را در دادگاه ارائه نمایید . مثلا اقساطی که به ایشان پرداخت نمودید را اگر فیش و یا رسیدی دارید و یا شماره حسابی که به ایشان منتقل شده است و یا شهودی که دارید… با استفاده از این دلایل می توانید غیر صورتی بودن قرارداد خود را ثابت نمایید. البته اصل بر صحت قرارداد است و اثبات خلاف آن با مدعی است.
   صبر بفرمایید که رای قطعی در مورد صوری‌نبودن قرارداد صادر شود و سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمایید.
   با سپاس از اینکه با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه هستید.

 3. محمد گفت:

  سلام من ی ملکی سال ۹۱به ارزش نهصد میلیون خریدم با مبایعه نامه واز دست چک برادرم چک دادم چون برادرم به من بدهکار بود و برادرم هم با کسی که من ملک رو ازش خریدم مراوده مالی داشت چک ها رو برادرم یکی یکی گرفته و بحاش از طلبش کم کرده و پول هم بهش داده و من حتی این ملک‌چون زمین کشاورزی بوده ومن در آن ساخت و ساز کردم جهاد از من سال نود و دو شکایت کرده و من حکم برائت گرفتم وهنوز در تجدید نظر هست ولی مالک قبلی در ملک ساخت و ساز کرده و از ملک فروخته الان هم ادعا میکنه معامله صوری بوده است.من چطور میتونم ثابت کنم که دروغ میگوید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و سپاس از همراهی شما با سایت مهداد
   جسارتا کدام معامله را مدعی شده که صوری است؟ اگر معامله شما را می گوید که با مبایعه نامه و پرداخت پول زمین،شهود و …امکان اثبات خلاف آن هست.
   نگران نباشید.
   با سایت خودتان همراه باشید

 4. امین گفت:

  سلام و عرض ادب
  خواستم سوالی از محضرتان بپرسم و ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  براساس یه قراردادی بنام مشارکت مدنی بازرگانی میان بانک تنظیم شده است و بانک در همان روز واریز به حساب شریک، وام را بعنوان تسویه بدهی وام های قبلی برداشت نموده است
  با چند نفر وکیل صحبت کردیم متاسفانه هرکس یه نظری دارد
  در پیرینت حساب هم کاملا مشخص است که تاریخ واریز و دریافت مجدد از سوی بانک یه روز بوده و به اصطلاح وکلای حقوقی عملا شراکت صورت نگرفته است
  آیا میتوان به استناد صوری بودن درخواست ابطال قرارداد را نمود؟
  آیا پیرنت بانکو نهایتا تایید کارشناس رسمی مبنی بر اینکه عملا پول تحت عنوان وام مسارکت در اختیار شریک قرار داده نشده از شرایط باطل بودن قرارداد است و یا صوری بودن.
  خیلی خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   پرونده ای که می فرمایید بسیاری از ابعادش مبهم است….
   لازم به ذکر است اثبات معامله فضولی بسیار سخت است و چندانکار راحتی نمی باشد.
   اگر اثبات شود معامله باطل خواهد بود.
   ممنون از همراهی تان

 5. امید گفت:

  با سلام من ۴ سال پیش ۱هکتار زمین خریدم به مبلغ ۸۰میلیون تومان پول فروشنده رانقدآ دادم در نزد بنگاه چون خودش اصرار کرد الان رفته از من نزول شکایت کرده هم قولنامه و وکالت زده چون پارتی داره دادگاه پرونده را اون اینرو میکنه یه چیزی پیدا کنه و من کلی شاهد و شهود دارم به نظر چکار کنم

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   ممنون که ما را انتخاب نمودید.
   تمام ادله ای که دارید را در دادگاه ارائه نمایید. به عبارتی اسناد و مدارک را تحویل دهید. شهود را نزد قاضی حاضر نمایید و …
   نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با ما همراه باشید

 6. حسین موسوی نسب گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۴۶ ۹هکتار زمین زراعی ذخیره را خودم تصرف نمودم و زمین موصوف اون زمان دارای دیم و تپه مانند بود واینجانب خاک زمین زراعی را با دستگاه لودر برداشته وبه سطح آبادانی رسانده ام در سال ۱۳۵۰از اداره کشاورزی دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب وخاک بنام خودم اخذنمودم ودر سال ۱۳۵۰ درخواست سند به اداره کشاورزی ارائه نمودم ولی اما از آن زمان تابه حال اداره کشاورزی معرفی نامه در خصوص اخذ سند به اینجانب نداده است که اینجانب بتوانم از طریق اداره ثبت اسناد برای زمین زراعی ذخیره تصرفی سند اخذ نمایم وزمین زراعی ذخیره موصوف فاقد سندرسمی میباشداینجانب ازسال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۹۷ زمین زراعی ذخیره راکشت و برداشت می نمایم توضیح براینکه حدود ۳روز است که برادر اینجانب مدعی است ومی گوید من از شما شکایت می کنم که زمین زراعی ذخیره شما مال پدرمان است وحتی برادر اینجانب به اینجانب گفت ۴ نفر شهود به دادگاه ارائه می نمایم تا دادگاه زمین زراعی ذخیره را ازدست اینجانب خلعید بکند آیا برادر اینجانب می تواندباارائه ۴نفر شهود به دادسرا زمین زراعی ذخیره اینجانب راخلعید بکند ویانه ضمنا دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک زمین بنام خودم است آیا دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک دردادگاه به عنوان مالکیت زمین زراعی ذخیره محسوب می شود ویانه لطفا اینجانب را راهنمایی کنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام
   با توجه به فرض سوال
   شما هم تصرفات چندين ساله دارید و هم مداركى كه ذكر كرده اید.
   لذا دلايل قوى دارید و محکمه پسند.
   اما در هر حال جزييات در پرونده مى باشد وتصميم گيرنده قاضى.
   با ما همراه باشید

 7. هابیل شبستری گفت:

  سلام آقای مهداد
  آدرس دفتر وکالت شما در کدام شهرستان است

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم.
   وقت بخیر
   مهداد نه آقا هست و نه خانم.
   سایت متعلق به قوه قضاییه است
   با سپاس از همراهی شما

 8. اسماعیل محمدنسب گفت:

  حدود یک ماه پیش عموی بنده در تماس تلفنی همراه به من گفت که من را زیر ماشین لهت میکنم تا بمیری و بروی داخل قبرستان وبعدش هم به من گفت که هرکجای خیابان ببینمت با چاقو شکمت را پاره پاره می کنم به مدت ۱۵ دقیقه در تماس تلفنی همراه عموی من گفت که من ومی کشه من هم در تماس تلفنی همراه صدای عموی خودم را ضبط نمودم وسی دی صدای ضبط شده تماس تلفنی
  من از عموی خودم شکایت تهدید به قتل به دادگاه عمومی شکایت ارائه کردم
  تهدید به قتل چند ماه حبس و زندان دارد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اولا که ایشان فامیل و برادر پدرتان هستند. پس تا حد امکان ایشان را ببخشید.
   ثانیا تهدید صورت گرفته که طبق ماده ۶۶۹ به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
   با ما همراه باشید

 9. بهزاد قلیزاده گفت:

  پدر اینجانب به علت بیسواد بودن خواندن ونوشتن ندارد حدود یکسال پیش عموی اینجانب با ۲ نفر از برادراینجانب وباهمدستی مشاور املاک همگی همدست شده اند و سر پدر اینجانب را کلا ه گذاشته اند ومشاور املاک یک مبایعه نامه نوشته که پدراینجانب

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سوالتان ناقص آمده. باید ادله کافی در دادگاه ارائه بفرمایید که پدرتان اراده قرارداد بستن را نداشته و نمی خواسته فروش ملکی را انجام دهد و باید تقاضای ابطال مبایعه نامه را نمایید.
   با سپاس از همراهی شما

 10. بهزاد قلیزاده گفت:

  پدر اینجانب به علت بیسواد بودن خواندن ونوشتن ندارد حدود ۷سال پیش عموی اینجانب با ۲ نفر از برادراینجانب وباهمدستی مشاور املاک همگی همدست شده اند و سر پدر اینجانب را کلا ه گذاشته اند ومشاور املاک یک مبایعه نامه با کد رهگیری نوشته است که پدراینجانب زمین زراعی ذخیره خودش که فاقد سند بوده و۳هکتارزمین زراعی خودش رابه مبلغ چهل و پنج میلیون وپانصد هزار تومان به عموی اینجانب فروخته است ودو تا از برادراینجانب زیر مبایعه نامه رابه عنوان شاهد امضا کردند در حالی که عموی اینجانب هیچ گونه پولی به پدر اینجانب پرداخت نکرده است ومشاور املاک در مبایعه نامه نوشته که پول به صورت نقدی پرداخت شده است باقیمانده ثمن ندارد و پدر اینجانب می تواند از عموی اینجانب و۲ تا از برادراینجانب واز مشاور املاک به دادگاه به جرم کلاهبرداری شکایت بکند و شکایت بطلان مبایعه نامه را کندوپدر اینجانب زمین زراعی ذخیره را از طریق قانونی از دست عموی اینجانب بگیرد ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 11. بهنام علیپور گفت:

  آیا پسری که پدرش بیمار و یابیسواد باشد پسری که با همدست بشود و مشاور املاک یک مبایعه نامه بنویسد که پدر۳ هکتار از زمین زراعی ذخیره خودش رابه قیمت چهل و پنج میلیون وپانصد هزار تومان به پسر ش واگذار کرده است در حالی که پسر هیچ گونه پولی به پدرش پرداخت نکرده باشد و بعدا پدر آن پسره از پسر خود به جرم کلاهبرداری به دادگاه شکایت بکند پدر می توان آن مبایعه نامه را باطل کند و زمین را ازدست پسرش باز گرداند

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   بله. با اثبات اینکه تقلب صورت گرفته و با دلایل کافی امکان پذیر است.
   با سپاس از همراهی شما

 12. هادی آقاپور گفت:

  از پلیس اطلاعات سپاه به کجا می توان شکایت کرد

 13. سجاد علمی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۲ مامور توزیع آب کانال شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی بودم و اینجانب در اون زمان ۵هکتار زمین زراعی ذخیره دیم وتپه تصرف نمودم و خاک زمین زراعی ذخیره را با دستگاه لودر برداشته وبه سطح آبادانی رسانده ام و اینجانب در سال ۱۳۵۷ موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم و حتی از شرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقی کارت آبیاری هم به نام خودم اخذنمودم حالا بعد ازگذشت چندین سال اداره جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی از اینجانب به دادگاه شکایت کرده است که کارمند دولت حق ندارد زمین زراعی ذخیره تصرف بکند اداره جهاد کشاورزی می خواهد زمین زراعی را برای همیشه ازدست اینجانب خلعید بکندلطفا اینجانب را راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام وتبريك سال نو
   جهاد آيا به قانون خاصى اشاره واستناد كرده است يا خير ؟
   اگر قانون خاصى در رابطه با ادعاى جهاد باشد كه كارى نمى شود كرد و حرف جهاد قانونى است
   وإلا با توجه به سوابق احيا و تصرفات حق با شما مى باشد.
   با سپاس از همراهی شما

 14. حسن قاسمی وند گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۴۸زمین زراعی ذخیره به مساحت ۱۰هکتار تصرف نمودم ودر سال ۱۳۶۷ موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم توضیح براینکه همسایه بغلی ام که ۱۲ هکتار زمین زراعی با سند قطعی به مورخه .۱۰.۲۰ ۱۳۴۴زمین موصوف را وزارت کشاورزی به همسایه بغلی ام واگذار کرده است حدود یک سال می شود که همسایه بغلی ام سد مرزی زمین اینجانب رابا تراکتور شخم زدن و۱ هکتار از زمین زراعی من رابه زمین خودش مختلط کرده است وهمسایه بغلی الکی ادعا می کند که زمین ۱هکتار متعلق به زمین خودش است ضمنا زمین زراعی ذخیره اینجانب فاقد سند می باشد اینجانب با دفتر چه نهاده های کشاورزی ۱۰ هکتار می توانم از همسایه بغلی ام به دادگاه شکایت بکنم و زمین ۱هکتار را از دست همسایه بغلی ام بگیرم ویانه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   تمام دلایل خود را در دادگاه ارائه دهید. این مواردی که فرمودید در حد اماره قضایی است و قاضی محترم خود به ارزیابی آنها می پردازد و تصمیم گیری نهایی با اوست.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 15. علی راستگو گفت:

  اینجانب در مورخه ۹۷.۱۲.۲۹ ساعت ۷عصر در داخل بازارپیاده روی می کردم درهمان لحظه مامور اطلاعات سپاه جلوی اینجانب را گرفت واینجانب را بی دلیل دستگیر کرده وبه اطلاعات سپاه بردند ودر داخل با مشت و لگد اینجانب را کتک کاری نمودند اینجانب از ناحیه بدن زخمی و صدمه دیده ام و بعدا اینجانب را به دادسرا فرستادند تادر دادسرای عمومی قاضی کشیک از بنده تعهد گرفت واینجانب را آزاد کرد بنده می توانم بدون شهود از مامور اطلاعات سپاه به دادسرای نظامی شکایت بکنم و یانه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   با تبریک سال جدید تمام ادله ای که دارید را باید در داسرای نظامی ارائه دهید. باید آثار جرم مثل ضرب و جرح و … باقی مانده باشد وگرنه احراز جرم به راحتی نخواهد بود…
   با ما همراه باشید

 16. محسن فرجام گفت:

  اینجانب در سال ۱۳۵۳زمین زراعی ذخیره به مساحت ۸هکتار تصرف نمودم و زمین موصوف فاقد سند است اینجانب در سال ۱۳۶۷موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی به نام خودم اخذنمودم و همسایه بغلی ام که ۱۲هکتار زمین زراعی که درسال ۱۳۴۴ اصلاحات ارضی بهش واگذار کرده است و حدود یک هفته پیش همسایه بغلی ام با تراکتور سد مرزی زمین اینجانب ۱هکتار زمین زراعی ذخیره شخم زنی زمین اینجانب را به زمین خودش مختلط کرده است وادعا می کند که زمین زراعی ذخیره ۱هکتار متعلق به خودش است آیا اینجانب دردادگاه می توانم با دفترچه نهاده های کشاورزی ۱هکتار زمین زراعی ذخیره اینجانب را از دست همسایه بغلی ام بگیرم ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   تمام دلایل خود را در دادگاه ارائه دهید. این مواردی که فرمودید در حد اماره قضایی است و قاضی محترم خود به ارزیابی آنها می پردازد و تصمیم گیری نهایی با اوست.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 17. یوسف عبدلی گفت:

  از شرکت تراکتور سازی ایران به کجا می توانم شکایت بکنم شرکت تراکتور سازی ایران شرکت دولتی است ویا شرکت خصوصی خواهشمند است که اینجانب را راهنمایی کنید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   وقت بخیر
   عیدتان مبارک
   این شرکت خصوصی می باشد و برای طرح دعوای حقوقی دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا یکی از شعب آن که از آن شکایت دارید و برای طرح شکایت کیفری هم در دادسرای محل وقوع جرم می توانید شکایت خود را طرح نمایید.
   با ما همراه باشید.

 18. صابر اشرفی گفت:

  شرکت ایران خودرو شرکت دولتی است ویا شرکت خصوصی آیا ازشرکت ایران خودرو می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت بکنیم ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با عرض سلام مخاطب عزیز
   ایران خوردو هم شرکت سهامی عام است و می توانید در دادگاه حقوقی طرح دعوا بفرمایید.
   سال نو مبارک
   با ما همراه باشید

 19. اکبردژآهنگ گفت:

  اینجانب دارای ۲برادر می باشم پدر اینجانب در زمان قید حیاط خودش ۶هکتار زمین زراعی نسق دار خودش را بدون نوشتن مبایعه نامه بنگاه ، در دفترخانه اسناد رسمی بصورت سند قطعی فقط بنام اینجانب زده است و حالا برادر اینجانب می خواهد از اینجانب به دادگاه شکایت بکندوزمین زراعی را ازدست اینجانب بگیرد و حتی برادر اینجانب ادعا می کند به اینجانب گفت که اون زمان پدر اینجانب بیسواد و بیماری افسردگی داشت که شما سر پدرم را کلاه گذاشتیداگربرادر اینجانب از اینجانب به دادگاه شکایت بکند دادگاه می تواندسند قطعی که بنام اینجانب زده شده است دادگاه می تواند آن سند قطعی را باطل کند و یا نه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اعیاد شعبانیه و سال جدید مبارک باشد.
   باید عرض کنم در صورتی سند رسمی قابل خدشه است که واقعا ادراک پدرتان در هنگام انتقال ملک دچار اختلال بوده و این مورد باید در دادگاه اثبات گردد. با اثبات این امر سند قابل ابطال است. اما صرف افسردگی و بیسوادی باعث ابطال نمی شود مگر اینکه واقعا ایرادی بر اراده پدرتان وارد نموده باشد. با ما همراه باشید.

 20. مینا حیدری گفت:

  با درود و سپاس
  پدرم در سال ۹۶ فوت نمودند
  برادرم و ۴ ورثه با دادن وکالتنامه توافق نمودند که من آپارتمان را به نام خودم بزنم
  این امر بعد از به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسر برادرم صورت گرفته و من هیچ گونه آگاهی ای نسبت به این موضوع نداشتم
  مبلغ سهم الارث برادرم ۱۷ میلیون تومان میشد که ۱۲ میلیون آن را برای چک های برگشتی برادرم پرداخت کردم و ۵ میلیون تومان هم به صورت دستی و در حضور شاهدین که افراد خانواده بودند به برادرم پرداخت نمودم و با او تسویه حساب نمودم.
  در ضمن چک های برگشتی موجود هستند و متعلق به سال ۹۰ میباشند
  الان هم سند آپارتمان ۴۳ متری به نام من شده است
  زن برادرم که پیش قسط مهریه اش را دریافت نموده و یک قسط از اقساط مهریه را هم دریافت کرده
  با مراجعه به دادسرا از من و برادرم به اتهام فرار از دین شکایت نموده است
  چگونه میتوانم در این پرونده پیروز شوم.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   دین شما که نبوده است. بنابراین شما در این پرونده سمتی ندارید.
   پس نگران نباشید. در مورد برادرتان هم باید تمام ابعاد پرونده بررسی شود تا قصد برادرتان احراز شود.
   سپاس از همراهی شما

 21. مینا حیدری گفت:

  ببخشید دوباره سوال میپرسم.
  من ۲ نگرانی دارم
  ۱_ ابطال سند آپارتمان و توقیف سهم برادرم و فروش آپارتمان در مزایده
  ۲_ محکوم شدن به زندان یا محکوم شدن به پرداخت هزینه های دادرسی و وکیل شاکی، به اتهام مشارکت در فرار از دین

 22. مینا حیدری گفت:

  سلام وقتتون بخیر باشه
  لطفا سوال بالا رو جواب میدهید؟

 23. بابک محبوبی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۶۹ یکدستگاه تراکتور ۲۸۵ از شرکت تراکتور سازی تبریز خریداری نمودم حدود یک ماه است که سندتراکتور را گم کردم آیا بنده می توانم حضوری به شرکت تراکتور سازی تبریز مراجعه بکنم و سند المثنی تراکتور را اخذنمایم ویانه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما

 24. ناصروظیفه گفت:

  پدر اینجانب حدود ۳سال پیش در زمان قید حیاط خودش بدون اطلاع مادرم وبرادرم وخواهرم خانه مسکونی خودرا با مبایعه نامه بنگاه به قیمت ۴۰۰میلیون تومان به اینجانب فروخته است ومن هیچ گونه پولی به پدر خود پرداخت نکرده ام در مبایعه نامه بنگاه نوشته که تمامی پول به صورت نقدی پرداخت شده است و باقیمانده ثمن ندارد ولی بنگاه دار هم مهر و امضا نموده است و شاهدی هم زیر مبایعه نامه را نیز امضا ننموده است اما سند مالکیت خانه مسکونی به نام اینجانب نیست و سند مالکیت خانه بنام پدرم است وپدر اینجانب هم حدود ۲ ماه پیش فوت شده است و حالا برادر و خواهر اینجانب به اینجانب می گویند که پدر مان بیسواد است وخواندن ونوشتن هم ندارد و شما سر پدرمان را کلاه گذاشتیدضمنا برادر و خواهر اینجانب می خواهند از اینجانب به دادگاه شکایت بکنند مبایعه نامه را ابطال بکنندوخانه را ازدست اینجانب بگیرندخواهشمند است که بنده را راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 25. هاشم پوری گفت:

  آیا شرکت ایران خودرو شرکت دولتی است ویا شرکت خصوصی؟

 26. ابوذر ضرغامی گفت:

  جواب سوال را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

 27. ایرج میری گفت:

  کدام شرکت ها دولتی هستند اسامی نام شرکت دولتی را ثبت کنید خیلی ممنونم از زحمات شما

 28. بابک محدثه گفت:

  آیا وزارت نیرو دولتی است لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

 29. احمد نصرتی گفت:

  یک زمینی بوده از مادرم فروخته شده که برای من مغازه و خانه بگیرد
  مغازه گرفتند اما سه دانگ وکالتی به مشکل خوردیم چون مادرم فوت کرد البته مشکل حل شد
  راجب خانه مادرم پول را داده بود به برادرم که خانه بگیرد اما بعد از ۵ سال خانه نگرفت و زمینی برای خود گرفته و من در خانه ای زندگی میکنم که با برادرم سه دانگ سه دانگ هست در زمان حیات قصد فروش خانه رو داشته به من اما بعد از فوت انکار میکند و من هم هیچ مدرکی ندارم برادر دیگرم خانه ای از پدرم در زمان حیات گرفته اما حالا فوت کرده پدر و مادرم ادعای ارث از خانه را دارد من باید چکار انجام بدم اگر با برادرم قولنامه بزنم صوری میشود چطور میتونم تبرعه شود

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   ببخشید ولی چندان سوال واضح نیست.
   اینکه مدرکی وجود ندارد کار شما را سخت می کند و نمی توانید به راحتی در دادگاه ادعای خود را اثبات نمایید. مرجع محترم قضایی هم مسلما علم غیب ندارد. بنابراین باید ادله محکمه‌پسند وجود داشته باشد.
   با ما همراه باشید.

 30. عوض داوری گفت:

  آیا دفترچه نهاده های کشاورزی زمین زراعی ذخیره در دادگاه به عنوان مالک زمین ارزش قانونی داردویانه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اینکه در حکم سند رسمی است به تشخیص دادگاه است. اینگونه اسناد اگر طریقه اخذشان قانونی باشد و مرجع صدور قانونی باشد سند رسمی است

 31. علی مهدوی گفت:

  اینجانب حدود یک سال پیش از شرکت ایران خودرو یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ نوخریداری نمودم و حدود ۵روز پیش سند مالکیت خودرووبرگ سبز و کارت شناسایی خودرو مفقود شده است بنده از چه طریقی می توانم سند مالکیت المثنی را اخذنمایم لطفا سریعتر جواب بدهید؟

 32. هابیل امراهپوری گفت:

  اینجانب حدود ۲سال پیش در دفترخانه اسناد رسمی سند مالکیت منزل مسکونی خودم رابه نام پسرم سند قطعی انتقال دادم وبه علت پشیمان شدن می خواهم به دادگاه شکایت ابطال سند مالکیت را ارائه بکنم و منزل مسکونی رااز دست پسرم بگیرم لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما

 33. هابیل امراهپوری گفت:

  لطفا جواب بالا را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

 34. هابیل امراهپوری گفت:

  سلام جواب بنده را بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

 35. فرهاد مجیدی گفت:

  اینجانب حدود ۵ماه بدون نوشتن مبایعه نامه فروش در بنگاه سند مالکیت خانه مسکونی خودم را در دفترخانه اسناد رسمی به نام پسرم سند قطعی انتقال دادم وبه علت پیشیمان شدن می خواهم از طریق دادگاه شکایت بکنم و سند را باطل بکنم ویا پول منزل مسکونی رااز طریق دادگاه از پسرم می توانم پول را بگیرم ویا نه لطفا راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سند رسمی است و با طیب خاطر چنین نمودید. بنابراین نمی شود مگر تدلیس یا فریب خود را اثبات نمایید.
   با سپاس از همراهی حضرتعالی

 36. فرهاد گفت:

  با سلام
  سال۹۳پدرم بنا به اضطراری که برایش پیش آمده بود مجبور شد مبلغ ۱۱۰میلیون از کسی نزول بگیره.طرف مقابل مجبورش کرد که قولنامه ای به صورت صوری امضا کنه که خونه اش را به صورت صوری بهش فروخته.مبلغ فروش خونه ۲۵۰میلیون تومان بوده که در واقع فقط ۱۱۰میلیونش وصول شده.توقولنامه هم نوشته شده ۱۴۰میلیون مابقی در مراحل مختلف تحویل پدرم شده.تا سال ۹۵هم مبلغ ۱۴۰میلیون تومان پدرم بهش داده و ازش رسید داره.الان طرف داره مدام ما را میپیچونه.ازش صدای ضبط شده داریم.الان به نظر شما شکایت فایده ای داره؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   طرح دعوای حقوقی در قالب اعلام بطلان قرارداد صوری و شکایت کیفری در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع برای شما وجود دارد.
   می توانید پیگیری بفرمایید.
   با ما همراهی باشید

 37. هابیل امرا گفت:

  اینجانب حدود یک هفته پیش از شخصی زمین زراعی به مساحت ۵هکتار به قیمت یک میلیارد تومان خریدم ودر بنگاه املاک مبایعه نامه با کد رهگیری نوشتیم و اینجانب تمام پول فروشنده رابه صورت نقدی پرداخت نمودم و فروشنده قرار شد فردا ی آن روز سند مالکیت زمین زراعی را در دفترخانه اسناد رسمی به نام اینجانب سند بزند ولی متاسفانه فردای آن روز فروشنده سند مالکیت زمین زراعی ۵هکتار را در دفتر خانه اسناد رسمی بنام پسرش سند قطعی انتقال داده است اینجانب از چه طریقی می توانم از فروشنده به دادگاه شکایت بکنم و سند قطعی که فروشنده بنام پسرش سند قطعی انتقال داده را اینجانب سند قطعی را می توانم در دادگاه باطل بکنم و یا نه

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   در دادگاه حقوقی اول دعوای ابطال سند رسمی و اعلام بطلان معامله اول و سپس الزام به تنظیم.سند رسمی خود را مطرح نمایید.
   با ما همراه باشید

 38. حسن عباسی گفت:

  اینجانب حدود یکسال پیش در مورخه ۹۷.۳.۲ ۱۲هکتار زمین زراعی با مبایعه نامه در بنگاه به قیمت دومیلیارد وچهار صد میلیون تومان خریداری نمودم ودر بنگاه پول فروشنده رابه صورت نقدی پرداخت نمودم و در مبایعه نوشته شد بعد از گذشت یک روز سند زمین زراعی را فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی بصورت سند قطعی بنام اینجانب بزند ولی متاسفانه فردای آن روز اینجانب به فروشنده زنگ زدم که فروشنده در تماس تلفنی به اینجانب گفت که حدود ۳روز قبل از تاریخ نوشتن مبایعه نامه اینجانب بافروشنده و فروشنده از روی کلاهبرداری سند زمین زراعی را بنام شخص دیگری در دفترخانه اسناد رسمی سند قطعی انتقال داده است و حتی فروشنده در تماس تلفنی به اینجانب گفت که من فروشنده نه پول شما را پس می دهم ونه زمین زراعی ۱۲ هکتار را تحویل شما خریدار نمی دهم برو از من شکایت بکن .حالا اینجانب خریدار زمین زراعی از طریق دادگاه می توانم سند قطعی فروشنده که بنام شخص دیگری سند قطعی انتقال داده است را دادگاه می تواند سند قطعی اون شخص دیگری را ابطال بکند ویا نه.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد
   رویه محاکم متفاوت است. شما می توانید همزمان شکایت کیفری نمایید در مورد کلاهبرداری البته در صورتیکه ارکان آن محقق شده باشد.
   در مورد اعلام بطلان قرارداد نیز چندان جای امیدواری نیست….
   با ما همراه باشید

 39. ابوذر کیان گفت:

  از کارشناس دادگستری که رشته سیستم های حفاظتی و امنیتی است به کجا شکایت بکنم خواهشمند است که خیلی خیلی زود زود جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما

 40. جواد گفت:

  سلام چند ماه پیش زمینی را خریداری کردم چون زمان تسویه حساب ۲ماه طول کشید ولی بعد از این به بنگاه برای اخذ قولنامه مراجعه کردم گفت که قولنامه گم شده و به من یک کپی دو تیکه از قولنامه با مهر بنگاه داد خواستم بپرسم این کپی قانونی هست یا نه؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم سایت مهداد قوه قضاییه
   وقت بخیر
   هر چه سریع تر برای تنظیم سند رسمی درخواست دهید.
   با سپاس از همراهی حضرتعالی

 41. مصطفی گفت:

  سلام.
  بنده به علت بدهی به والدینم،منزلم روکه جزومستثنیات دین هست روسال ۹۶درقبال همان بدهی و نیز مبالغی که در طول چند ماه پرداخت شود به مادرم فروختم،همسرم خرداد۹۷از طریق ثبت اسناد مهرش رو اجرا گذاشت، و قبلش هم منزل رو ترک کرده بود،ولی چون منزل سند نداشت اتفاق خاصی نیفتاد،مادرم قصد فروش خانه رو کرد و با مراجعه به بنگاه گفتیم تاریخ مبایعه نامه رو سال ۹۶ بنویسن، بعد مادرم ملک رو فروخت، و بعدش همسرم از طریق شورا ۵ سکه از مهرش رو اجرا گذاشت، الان دادسرا گفته با توجه به اذعان بنگاه املاکی بر تنظیم مبایعه نامه نسبت به چند ماه قبل معامله به قصد فرار از دین بوده است، سال من اینه مگر مسکن جزو مستثنیات نیست؟ چطور میتونم ثابت کنم واقعا قبلا مسکن رو به مادرم فروختم؟ اگر نتونم اثبات کنم نتیجه چی میشه؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   تا قبل از صدور حکم قطعی بر محکومیت بدهکار معاملات انجام شده بلامانع و صحیح است.
   با ما همراه باشید

 42. هابیل همراهی گفت:

  آدرس دادگستری کل استان تهران بزرگ را خیلی سریع تر بنویسید

 43. علی مهدوی گفت:

  از قاضی دادسرای نظامی به کجا شکایت بکنم خواهشمند است که خیلی زود جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.

 44. مرتضی گفت:

  سلام بنده یک واحد آپارتمان از یک مجموعه در حال ساخت را پیش خرید کردم. ساختمان مشارکت در ساخت است و بنده از سهم سازنده خرید کردم والبته با اطلاع و امضا مالک زمین. حالا شخص دیگری از مالک و سازنده شکایتی کرده است و مدعی شده که سازنده قبلا واحد بنده را به ایشان فروخته. در دادگاه شخص سازنده مدعی شد که معامله صوری بوده و بابت پشتوانه مبالغی بوده که از آن شخص دریافت میکرده است و همچنین مالک زمین هم ادعا کرد که از معامله آنها بی اطلاع است و قولنامه را امضا نکرده. سوال این است که با توجه به اینکه تاریخ قولنامه آنها بر من مقدم است دادگاه چه رایی صادر میکند و احتمال دارد که آن قولنامه را فسخ نماید؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   با توجه به اینکه دو معامله با سند عادی انجام شده است، با احراز اینکه کدامیک از معاملات صوری است همان منتفی است و معامله دیگر با احراز شرایط آن صحیح است.
   با ما همراه باشید

 45. رضا گفت:

  با عرض سلام
  حدودا ۴ سالي ميشود كه پسر عمه بنده براي اينكه لودر و بيل مكانيكي اش دست همسرش نيافتد آنها را به نام پدر بنده كرد و حدود ۳۸ روز بعد همسرش درخواست طلاق و مهريه كرد ولي چون ماشين الات به نام پدر من بود شكايت كرد كه معامله صوري است راي دادگاه كيفري به نفع ما شد ولي آنها حقوقي شكايت كردند وگفته ميشور راي ۵۰به ۵۰ است و امكان دارد كه اگر آنها برنده شوند درخواست ضرر وزيان بكنند
  كه اگر اينطور شود پدر بنده فقط به خاطر كمك مال و اموالش را از دست ميدهد خواهش ميكنم راهنمايي كنيد كه ايا حقيقت دارد چون اصلا به پدر من مربوط نميشود ماشين آلات اصلا برايمان مهم نيست

 46. رضا گفت:

  سلام یعنی رای مشخص نیست به نفع چه کسی است
  اگر به ضرر پدر بنده باشد طرف مقابل میتواند ادعای خسارت کند؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم.
   بستگی به دلایل و مدارک طرفین دارد. الان بنده نمی توانم نظر قطعی دهم. این بستگی به نظر مقام محترم قضایی دارد که ادله شما را ارزیابی و نظر خویش را اعلام نماید.
   با ما همراه باشید

 47. علی عبدی گفت:

  اینجانب امروز ساعت ۹صبح به اداره جهاد کشاورزی مراجعه نمودم ودر داخل اداره کارمند به بنده توهین نمود بنده از کارمند اداره جهاد کشاورزی استان اردبیل شهرستان پارس آباد مغان به کجا شکایت بکنم خواهشمند است که بنده را راهنمایی ام بکنید خیلی ممنونم از زحمات شما؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   در دادسرای محل وقوع جرم اقدام به شکایت نمایید. آنها شما را راهنمایی می کنند.
   با ما همراه باشید

 48. محمدرضارستمی گفت:

  باسلام: اینجانب پارسال مردادماه آپارتمانی بارویت اصل سندرسمی ازخانمی خریدم وسند نیز به نام اینجانب تنظیم گردید وبه نامم شد بعداز ۶ماه فهمیدم که شوهرخانم از خانم شکایت کرده که من صوری بدون قصدواراده انشایی سند را به نام خانمم زدم که در دادگاه بدوی حکم به بطلان سند که به نام خانم زده شده بود گرفت ودرتجدید نظر به علت عدم استماع رد شد دوباره شوهر خانم این دفعه برا من هم طرح دعوی کرد که در جلسه اول به خاطر ضمانت بانکی سند دررهن بانک بود که جلسه دادگاه تمدید شد ازاین به بعد چه چوری از حق خودم دفاع کنم شاید به خاطر افزایش قیمتها زن وشوهر میخوان معامله را بر هم بزنن?

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   وقت بخیر
   به راحتی نمی توان سند رسمی را ابطال نمود و باید شرایط ابطال فراهم باشد. اگر اثبات شود معامله صوری بوده در مورد معامله دوم هم تصمیم گرفته می شود.وگرنه معامله صحیح خواهد بود.
   با ما همراه باشید

 49. پریسا محمدی گفت:

  سلام با تشکر از مطالب خوبتون
  من و همسرم حدود یکسال و نیم است بدلیل خیانت های پی در پی ایشان وارد پروسه ی زوج درمانی شده ایم و اکنون پس از گذشت یکسال ونیم تصمیم به جدایی داریم همسر بنده حدود ۴ماه پیش قبل از اینکه من تقاضای مهریه کنم اموال خود را به غیر انتقال داده است.آیا راهی وجود دارد که من بتوانم مهریه خود را اخذ کنم؟
  باتشکر

 50. لیلیا گفت:

  سلام من برای گرفتن وام جانبازی مبایعه نامه صوری نوشتم منزلم را به صورت صوری به شخصی فروختم و دوباره مبایعه نامه صوری دیگر به عنوان خریدار از همان شخص نوشتیم و مبلغی را بعنوان پیش خرید وام به آن شخص دادم ولی پشیمان شدم واز خرید وام منصرف شدم حالا نه فردا برا پس میده نه پولم را آیا با این قرارداد میتونه کلاه برداری کنه یانه درضمن سند ملک به او نداده ام چون صوری بود

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   سریعا به دادگاه حقوقی برای ابطال معامله صوری مراجعه فرمایید. با ما همراه باشید

 51. hami گفت:

  سلام وقت بخیر
  بنده یک رسیدی که در ان من را ملزم به پرداخت ۴۵میلیون تومان میکرد امضا کردم البته در شرایط نامساعد و نا برابر یعنی من تنها در مقابل چند نفر و مجبور به امضا شدم.
  من قبول دارم که به اون طرف بدهکارم ولی نه این مبلغ
  الان اون شکایت کرده و من محکوم شدم.
  اگر ممکن هست راهنمایی فرمایید که من چطور میتونم حقم رو بگیرم و حرفم رو ثابت کنم.
  ایا امکان قسط بستن هست؟

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   اگر ادله و یا شواهدی دارید حتما در دادگاه ارائه نمایید. حتی کوچک ترین مورد را هم به مرجع قضایی محترم ارائه نمایید تا بتواند واقع را احراز نماید.
   امکان قسط بندی هم هست در دادگاه. دادخواست اعسار هم می توانید مطرح فرمایید.

   با ما همراه باشید.

 52. حسام گفت:

  با سلام بنده بابت مهریه ملک دوم همسرم راتوقیف نمودم حالامیخواهد با ارایه قولنامه صوری به اسم خواهرش آن راخارج کند شش دانگ ملک به اسم شوهربنده میباشد وقبلن دودانگ به اسم خواهرش بوده ولی انتقال زده به اسم شوهربنده آیامیتونه ملک رااز دین دربیاورد

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با سلام مخاطب محترم
   به راحتی نمی توان قولنامه صوری را در مورد مال غیر منقول ارائه نمود.
   برخی هم اصلا برای غیرمنقول قولنامه را نمی پذیرند و فقط سند رسمی می پذیرند.
   با ما همراه باشید

 53. نسرین گفت:

  با سلام و خسته نباشید اینجانب مرداد پارسال ویلای نیمه کاره ی خود رو که حداقل در اون زمان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون قیمت داشت بصورت قولنامه به مبلغ ۳۵ میلیون به برادرم واگزار کردم به صورت صوری بدون پرداخت مبلغی بخاطر اینکه گفتن اگر به نام کس دیگه ای کنید جهاد کشاورزی اذیت نمیکنه حالا ایشون مدعی شده که ملک رو از من خریده میشه لطفا راهنمایی کنید که از چه طریقی اقدام کنم
  معامله صوری یا تصرف عدوانی ممنون میشم جوابم رو بدید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   از طریق دعوای حقوقی و معامله صوری و اعلام بطلان آن در دادگاه اقدام بفرمایید.
   اگر ادله و شهودی هم دارید در دادگاه ارائه فرمایید.
   در مورد معامله صوری قرارداد و مبلغ آن و سایر قرائن می تواند راهگشا باشد.
   با ما همراه باشید

 54. ماهان گفت:

  با سلام و‌درود. خدا قوت
  بنده سال ۹۵ مشکلات مالی شدیدی داشتم. چون ورشکست بودم. مبلغ ۴۰میلیون که یک چک ۲۴ میلیون. و واریز به حساب ۱۶ میلیون. جمعا. از یک نفر که آشنا نبود گرفتم. ایشان از من تضمین خواست. من آپارتمانی که وکالتا به اسمم بود را به اون تفویض وکالت دادم البته اعتماد کردم. و یک مبایعانامه سفید امضا.
  الان میگه من ازت آپارتمان خریدم و نوشته داخل قول نامه. که ۱۲۰میلیون نقدا پرداخت کرده و ۲ شاهد هم آورده بازپرسی.
  من اون آپارتمان را با مبایعنانه به شخص دیگری پیش فروش نمودم. الان اون آقای که ۴۰میلیون قرض داده. رفته جرم مال غیر از من شکایت کیفری کرده. البته قول نامه را در نبود من پر کرده.
  میتونی کمک کنید؟؟
  چطور شهادت کذب شاهدین و اثبات کنم ؟؟
  اون واقعا ۱۲۰میلیون پول نقد نداده بهم !!!!
  و واقعا معامله ای در کار نبوده
  اون وکالت فقط بابت تضمین بوده. از من پول نزول میخاهد و شکایت مال غیر کرده

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام مخاطب محترم
   باید اثبات نمایید وکالت بابت چه امری بوده است.
   در خصوص واریز وجه مورد نظر نیز باید رسید ۱۲۰ میلیونی داشته باشد و اینکه به چه نحوی این پول را به شما داده است.
   اگر شاهد و یا دلیلی دارید حتما در دادسرا ارائه نمایید. حتی می توانید همان بدهی سال ۹۵ را و مشکلات اقتصادی را برای دادسرا محرز نمایید.
   یعنی کاملاَ‌ بیان فرمایید در همان بحبوحه مشکلات اقتصادی بوده که چنین وکالت نامه ای را به ایشان داده اید.
   با ما همراه باشید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *