امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
 • اذان صبح: ۰۵:۴۵
 • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
 • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
 • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
 • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
 • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
 • حضرت محمد (ص): خوشا کسیکه زیاده بر نیازش را بخشش نماید، و از پر گوئی خودداری کند.
+-
بازدید: ۳۹۸۵
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری

در صورتیکه در معامله بین دو طرف قرارداد دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد، امر مذکور اماره‌ای بر صوری بودن و معامله به قصد فرار از دین است.

رای دادگاه بدوی:

در خصوص داخواست تقدیمی خانم الف با وکالت آقای ب به طرفیت آقای ج و خانم د با وکالت آقای ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷۶ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاریه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولا مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیا هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاریه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاریه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ به موکل ابلاغ شده. ثالثا یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می‌باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی‌باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاریه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضع دعوی جزء مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می‌باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می‌تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می‌رسد خوانده ردیف اول به‌صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می‌باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده. در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستندا به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی‌اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر:

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. و خانم ر.د. با وکالت ش.پ. به‌طرفیت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری صلح‌نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی‌های به‌عمل‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظرخواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظرخوانده) محرز است و علی‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن‌گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی‌مابین تجدیدنظرخواهان‌ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی‌باشد. بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می‌باشد. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان خودمانی:

در پرونده فوق همانطور که ملاحظه می فرمایید،‌آقا اردشیر ۲ سال بود که با همسرش مشکل داشت و نهایتا به لج و لجبازی منجر شد. مهریه سودابه خانم ۶۶ سکه تمام بهار آزادی بود که دراجرای ثبت آنها را به اجرا گذاشت. آقا اردشیر هم وقتی ماجرا را فهمید آپارتمانی را که داشت به نام مادرش کرد… وقتی وکیل سودابه خانم در دادگاه شکایت نمود گفت پولی بابت این صلحی که صورت گرفته، پرداخت نشده است. وکیل آقا اردشیر از طرف دیگر گفت که مادرش با وکالت بلاعزلی که داشته می‌توانسته ملک را به نام خودش منتقل کند. مضافا اینکه اردشیر قبل از اطلاع از اینکه مهریه به اجرا گذاشته شده است،‌ آپارتمان را به نام مادرش منتقل نموده است!!! در نهایت دادگاه مرحله نخستین اینگونه رای داد که صرف‌نظر از اینکه ابلاغ چه زمانی انجام شده است و آیا منزل از مستنیات دین و بدهی هست یا خیر،‌ مهم این است که انتقال آپارتمان در زمان دعوای زوجین بوده است. همچنین پولی بابت خانه رد و بدل نشده است. بنابراین سند رسمی که درباره صلح آپارتمان و انتقال آن به مادر اردشیر صادر شده است، باطل است و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله سودابه خانم هم باید پرداخت شود. دادگاه مرحله تجدیدنظر هم رای را تایید نمود و تصریح کرد که نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری بودن معامله است.

 لازم است بدانیم که طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اگر کسی برای اینکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند، معامله صوری انجام دهد (یا همان مشقی خودمان!) آن قرارداد باطل است،‌چون اصلا اراده و قصد درستی برای بستن آن قرارداد وجود نداشته است.

6 پاسخ به “دلیل و مدرک برای شناسایی معامله صوری”

 1. هابیل امراهی گفت:

  اینجانب درسال ۱۳۵۴زمین زراعی ذخیره به مساحت۵ هکتار
  تصرف نمودم در سال ۱۳۵۸موفق به دفترچه نهاده های کشاورزی و کارت شناسایی مددکار آب و خاک ازاداره جهادکشاورزی بنام خودم اخذنمودم و برادر بنده اینجانب را تهدید می کند که زمین مال پدرمان است ومی خواهد از اینجانب شکایت بکند و زمین را ازدست اینجانب بگیرد لطفا راهنمایی ام کنید خیلی ممنونم از زحمات شما.

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و عرض ادب
   ممنونیم سایت مهداد را که متعلق به خودتان است برای پرسش سوالتان انتخاب نمودید.
   تمام اسناد و مدارک مربوط به زمین را در جلسه رسیدگی به همراه داشته باشید. همچنین می توانید تصاویر اسناد را هم در پرونده قرار دهید. البته برخی اسناد را خود دادگاه از شما مطالبه می کند. ادعای برادر شما هم بدون دلیل به نتیجه نخواهدرسید. بنابراین ادعای بی اساس و بی مبنا در محاکم راهی به جایی نمی برد. شما هم نگران نباشید. ان شاالله مشکلی پیش نمی آید.
   با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه باشید.

 2. ساسان گفت:

  با سلام چندین سال قبل ملکی با قیمت ۲۰۰ میلیون طبق مبایعه نامه پدرم به من واگذار کرد و در این مبایعه نامه هیچ ثمنی پرداخت نشد چون در طول زمان کم کم بدون رسید به پدرم پرداخت میکردم و مدرکی جز شاهد ندارم و پدرم در مبایعه نامه اقرار کرده تمام ثمن معامله پرداخت شده و هیچ طلبی ندارم امضا کرده و دو شاهد هم این مبایعه نامه رو امضا کرده اکنون بنده در این خانه ۳ سال هست که ساکن حالا پدرم دادخواست ادعای صوری بودن مبایعه نامه رو داده سند رسمی بنامم نمیزند آیا ادعای صوری بودن آنها قبول هست

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   با عرض سلام و احترام .
   بسیار ممنون که سایت مهداد را انتخاب نمودید.
   در مورد سوال شما لازم به ذکر است که باید دلایل انعقاد قرارداد بین شما و پدرتان را در دادگاه ارائه نمایید . مثلا اقساطی که به ایشان پرداخت نمودید را اگر فیش و یا رسیدی دارید و یا شماره حسابی که به ایشان منتقل شده است و یا شهودی که دارید… با استفاده از این دلایل می توانید غیر صورتی بودن قرارداد خود را ثابت نمایید. البته اصل بر صحت قرارداد است و اثبات خلاف آن با مدعی است.
   صبر بفرمایید که رای قطعی در مورد صوری‌نبودن قرارداد صادر شود و سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمایید.
   با سپاس از اینکه با سایت مهداد که متعلق به خودتان است همراه هستید.

 3. محمد گفت:

  سلام من ی ملکی سال ۹۱به ارزش نهصد میلیون خریدم با مبایعه نامه واز دست چک برادرم چک دادم چون برادرم به من بدهکار بود و برادرم هم با کسی که من ملک رو ازش خریدم مراوده مالی داشت چک ها رو برادرم یکی یکی گرفته و بحاش از طلبش کم کرده و پول هم بهش داده و من حتی این ملک‌چون زمین کشاورزی بوده ومن در آن ساخت و ساز کردم جهاد از من سال نود و دو شکایت کرده و من حکم برائت گرفتم وهنوز در تجدید نظر هست ولی مالک قبلی در ملک ساخت و ساز کرده و از ملک فروخته الان هم ادعا میکنه معامله صوری بوده است.من چطور میتونم ثابت کنم که دروغ میگوید

  • کارشناس سایت مهداد گفت:

   سلام و سپاس از همراهی شما با سایت مهداد
   جسارتا کدام معامله را مدعی شده که صوری است؟ اگر معامله شما را می گوید که با مبایعه نامه و پرداخت پول زمین،شهود و …امکان اثبات خلاف آن هست.
   نگران نباشید.
   با سایت خودتان همراه باشید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *